سیاست

دمبار کي پيغام

د افغا نستان د اسلامي جمهوريت د جمهور رئيس حا مد کرزي له خوا د چين د ولسي جمهوريت د جمهور رئيس هو جين تا و په نامه په دغه هيوادکې د نوى کال درا رسيدو له ا مله بيجنګ ته په دې شرحه دمبار کي پيغام ليږل شوي د ي

اجازه را کړى : د افغا نستان د خلکو په استا زيتو ب د چين د نوى کال درا رسيدو له ا مله خپلي ښي هيلې اومبارکى تاسو جلالتما ب اود چين دوست ولس ته وړا ندې کړم . هيله لرم دچين دوست ولس د نوى کال شيبى په پوره خو ښۍ او نيکمر غۍ تيرې کړي

 افغا نان له چين سره خپلو اړيکو ته چې د تيرې يوې لسيزې په مو ده کې يې لا زيا ته وده او پرا ختيا مو ند لې ده خورا زيات ارزښت ورکوي

 پر سياسي تودو اړيکو سر بيره په افغا نستان کې د  چين د خلکو جمهوريت پرا خي پا نګي اچو نې زموږ دد واړو ملتو نو در ا تلونکو ټينګو اړيکو زمينه برا بروي او موږ ورته دقدر په ستر ګه ګورو

موږ په داسي حال کې چې له دوست هيواد چين سره په خپلو   تاريخي اونږدي اړيکو وياړو ، د افغا نستان اود چين دولتو نو ترمنځ د لا پراخو اړيکو غو ښتونکى يو

ستاسو جلالتماب درو غتيا او برياليتو ب او ددوست ولس چين دسوکالۍ اولاپرمختيا په هيله

ديو بل خبر له مخې : د افغا نستان اسلا مي جمهوريت دبهرنيو چارو د وزيرډا کتر زلمي ر سول له خوا د چين د بهرنيو چارو د  وزير يانګ جى چى په نا مه په چين کې د نوى کال درا رسيدو له ا مله دغه هيواد ته په دې شرحه دمبار کي پيغام ليږل شوى دى

دچين د ولسي جمهوريت د نوى کال درا رسيدو له ا مله خپلي د  زړه له کو مي مبارکي تاسو ته څرګند وم

 د افغا نستان په بيا جوړولو کې ددوست هيواد چين د فعالى ونډى اخيستنې له ا مله مننه او قدردا نۍ کوم او هيله لرم چې دد واړو هيوادونو ترمنځ اوسنى دوستا نه اړيکى لا زيا ته پرا ختيا و مو مى

له وخت څخه په استفادي سره د تاسو جلالتما ب دروغتيا او برياليتوب او ددوست هيواد چين د ولسي جمهوريت د خلکو دلازياتو پرمختګو نو او سو کا لۍ هيله کوم

دوام

ورته لیکنې

Leave a Reply

Your email address will not be published.

دکمه بازگشت به بالا