اخبارجامعه

استقبال شهروندان تخارازادامه کمک های جهانی به افغانستان

تالقان/ 4 دلو/ باختر

شهروندان تخار از ادامه کمک های جهانی به افغانستان استقبال کردند.

آنان اما با اشاره به بحران کنونی فقروگرسنگی درافغانستان، خواهان کمک های بیشتر جهان برای افغانها شدند.

این اظهارات درست یک روز پس از اعلام بانک مرکزی به کمک نقدی سی ودو ملیون دالری جامعه جهانی برای افغانستان شکل می گیرد.

عبدالصبوریک باشنده شهرتالقان مرکزتخاردرگفت وگو با آژانس باخترگفت که کمک های جهانی می تواند افغانستان را ازبحران کنونی اقتصادی برون بکشد.

او ازادامه کمک های مواد غذایی وپول نقد به شهروندان و به امارت اسلامی استقبال کرد.

با این حال شهروندان تخاربا توجه به عمق بحران اقتصادی وگرسنگی ناشی ازآن، کمک های انجام شده به افغانستان را بسنده نمی دانند وازجهان می خواهند به کمک های شان بیفزایند.ختم/م-ا

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا