(DR)اخبار(DR)اقتصاد(DR)جامعهTOP(DR)

اطلاعیه وزارت فواید عامه درمورد انتقال و کنترول وزن وسایط باربری بلند تناژ


کابل ۲۵ سنبله باختر
شاهراه ها و سرکهای موجود در کشور سرمایه ملی است، که با هزینه هنگفت اعمار و ساختمان شده است؛ حفظ و مراقبت آن وجیبه دینی و مسئولیت ملی همه هموطنان و شهروندان میباشد.
وزارت فوایدعامه متعهد است، که به منظور حفظ و مراقبت سرکهای موجود کشور از انتقال وزن بیشتر از معیار تعیین شده جلوگیری نموده، و وسایطی که دبل کاری شده است( تغییرات فزیکی در واسطه بوجود آورده اند) مالک واسطه مکلف است تا واسطه خود را به حالت اولی مطابق کمپنی مؤلد برگرداند.
بنآ به اطلاع تمام مسوولین ترانسپورت ها و دریوران وسایط نقلیه باربری بلند تناژ میرساند که از انتقال بار اضافه نسبت به وزن تعین شده کمپنی وسایط جداً خود داری نمایند و همچنان آن عده از وسایطی که دبل کاری شده است ( تغییرات فزیکی در واسطه بوجود آورنده اند ) مطابق تاریخ تعیین شده به حالت اولی کمپنی مؤلد، تغییر نمایند.
وزارت فوایدعامه از تمام رانندگان تقاضا می کند که حین وزن وسایط آنان در ترازوی های کشور با کارمندان ترازوها از هر نوع بحث وجدال خود داری کنند.
قابل ذکر است، وسایط باربری به دلیل بار اضافی جریمه نمی شوند؛ اما درصورت که رانندگان اموال را از معیار تعیین شده بیشتر انتقال دهند وسایط شان برای مدت یک ماه توقف داده می شود و جهت جبران خساره سرک ها به نهاد های عدلی و قضای معرفی میشوند. ختم

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا