اخباراقتصاد

افزایش عواید ریاست برشنای هلمند

لشکرگاه 25 ثورباختر
عواید ریاست برشنای هلمند افزایش یافته است.
به اساس آمارها، درهشت ماه ازماه اسد تا حوت سال پار، نزدیک به سی ملیون وهفتاد هزار افغانی ازدرک صرفیۀ برق درهلمند عاید به دست آمده است.
انجنیروحیدالله علی زی معاون عملیاتی ریاست برشنای هلمند به آژانس باخترگفت که درهر دور، دو تا سه ملیون افغانی درعواید صرفیۀ برق هلمند، افزایش رونما شده است.
اوبا اشاره به موجودیت فساد گسترده درگذشته در ادارۀ برشنای هلمند، گفت که اکنون سرچشمه های فساد بسته شده و همه عواید به بانک مرکزی تسلیم می شود.
گزارش هایی وجود داشت که درگذشته برخی شرکت های تجاری وکارخانه جات ، درکنار زورمندان، ازپرداخت صرفیۀ برق شان ابا می ورزیدند درحالی که با شروع حاکمیت امارت اسلامی درافغانستان، همه مجبور و مکلف به پرداخت صرفیۀ برق شان شده اند.
معاون عملیاتی ریاست برشنای هلمند ازشهروندان خواست تا صرفیۀ برق شان را به وقت وزمان آن بپردازند .
اوهشدار داد با خلاف کاران و قرضداران دایمی، برخورد قانونی خواهد شد.ختم/ابوی

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا