اخباراقتصادجامعه

افزایش کم پیشینۀ بهای مواد سوخت درافغانستان؛ مسوولان وتجاربه دنبال راه حل اند

کابل/ ۲۱ میزان/ باختر

بهای مواد سوخت درافغانستان به گونۀ کم پیشینه یی افزایش یافته است.

این افزایش درست درحالی شکل می گیرد که وضع اقتصادی افغانستان خوب نیست و بیشتر شهروندان با فقروبیکاری دست وگریبان اند.

درحال حاضریک کیلوگازمایع دربازارهای افغانستان تا نود افغانی به فروش می رسد؛ این یعنی دوبرابر شدن بهای این مواد دردوماه اخیر.

ازسویی هم یک لیترتیل درحال حاضردرافغانستان به هفتاد افغانی رسیده است.

شهروندان اما با انتقاد ازتجاروامارت اسلامی افغانستان می گویند که باید راهکاری برای کاهش بهای مواد سوخت درکشورروی دست گرفته شود.

مسوولان بخش اقتصادی- تجاری افغانستان ووارد کنندگان مواد سوخت نشستی برگزارکردند تا راه های حل براین چالش بیابند.

وارد کنندگان گازمایع ومواد سوخت علت های زیادی را انگیزۀ اصلی افزایش بهای مواد سوخت درافغانستان می خوانند که سیاست جدید ایران برای فروش مواد سوخت به افغانستان مهم ترین آن است.

توکل احمدیاررییس اتاق تجارت وسرمایه گذاری افغانستان دراین نشست گفت که ایران بهای مواد سوختش را افزایش داده است وازتجارافغان خواسته است که قرارداد جدید با قیمت بلند تربا این کشورامضا کنند.

ازسویی هم این کشورکه یکی ازبزرگترین منابع فروش نفت به افغانستان است، درپرداخت پول های تجارافغان درآن کشورتوجه نمی کند.

وارد کنندگان مواد نفتی، همچنان بلند رفتن تعرفه های گمرکی برکالا های وارداتی ازسوی وزارت مالیۀ افغانستان ونیزبلند رفتن بهای گازمایع ومواد نفتی دربازارهای جهانی را ازعلت های دیگرافزایش بهای مواد سوخت درافغانستان می خوانند.

نورالدین عزیزی سرپرست وزارت صنعت وتجارت می گوید که رسیدگی به چالش های واردکنندگان مواد نفتی وگازمایع ازاولویت های امارت اسلامی است.

اوگفت که هم اکنون چالش هایی فرا راه وارد کنندگان مواد نفتی وگازمایع افغانستان درکابینه ازبحث های جدی است.

افغانستان علی رغم داشتن ذخایرزیاد مواد نفتی وگازمایع، ازاین رهگذر صد درصد وابسته بازارهای جهانی است و مواد سوخت مورد نیازشهروندانش را ازکشورهای همسایه ومنطقه تامین می کند.ختم/م-ا

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا