سیاست

انجمن زنان دیپلومات ایجاد شد

کابل باختر/ 10/ عقرب
انجمن زنان دیپلومات افغان امروز باحضور داکتر عبدالله عبدالله رییس اجرائیه دروزارت امور خارجه ایجاد گردید.
به گزارش خبرنگار آژانس باختر ، درمحفلی که به این مناسبت برگزارشد، ابتداء خانم خجسته فنا ابراهیم خیل رییس حقوق بشر و امور بین المللی زنان پیرامون ضرورت و اهداف این انجمن به تفصیل کرده مطرح ساخت دراین انجمن زنانی که درعرصه سیاست ووزارت خارجه کار میکنند بسیج میشوند.
سپس صلاح الدین ربانی وزیرامورخارجه صحبت کرده گفت که تجارب نشان داده است که زنان درتمام عرضه های زندگی به خصوص سیاست میتوانند نقش اساسی ایفاکنند.
به گفته وی دین مبین اسلام برای زنان حق تحصیل و کار را درتمام عرصه هدایت کرده و نظام متکی به این ارشادات خود را مکلف به دفاع ازحقوق زنان می داند.
وزیر امور خارجه موقعیت زنان را درحکومت وحدت ملی وزارت امورخارجه با اهمیت خوانده گفت که همین اکنون خانم عادله راز بحیث معین اقتصادی وزارت خارجه و چهارخانم دیگر درچهارکشور از افغانستان نمایندگی میکند.
متعاقباً داکتر عبدالله عبدالله درصحبت مختصر بیان داشت ، علی رغم جنگ های دوامدار زنان افغان توانستند درعرصه های مختلف حیات سیاسی ، فرهنگی و اقتصادی کشور نقش بارزی را ایفا کنند.
داکتر عبدالله عبدالله ایجاد این انجمن را دست آوردبزرگ زنان عنوان کرده گفت که زنان میتوانند دراین انجمن درکنار برادران خود آزادانه کارکنند.
اوبیان داشت حکومت وحدت ملی از کار وفعالیت زنان درعرصه های مختلف حمایت میکنند و خواهران می توانند به کار فعالیت های شان دردستگاه دولتی بپردازند .
رییس اجرائیه از حضور زنان درشورا ،کابینه و سایر نهاد های دولتی یاد کرد.
به دنبال آن رولاغنی بانوی اول کشور صحبت کرده گفت که درپانزده سال گذشته زنان افغان با قبول تمام مشکلات توانسته درعرصه های مختلف از خود شایستگی نشان بدهند.
اوگفت زنان درحیات سیاسی ، اقتصاد ، فرهنگی و اجتماعی دست آوردهای بزرگ دارند به گفته وی زنان متبارز ساختند که میتوانند درتمام عرصه خوب بدرخشند.
همچنان دراین محفل سفیر فنلند برحمایت جامعه جهانی ازاین انجمن تاکید کرد.
دراین محفل محمد یوسف حلیم قاضی القضات و رییس ستره محکمه ، برخی از اعضای کابینه و نمایند گان سفارت های خارجی درکابل اشتراک داشتند.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

دکمه بازگشت به بالا