اخبارفرهنگجامعه

برای زیستن در شهر فرهنگ شهر نیشینی نیاز است

کابل،۲۹ ثور، باختر
شهروندان کابل از تدویر برنامه بزرگ آگاهی عامه در پیوند به فرهنگ شهری استقبال می کنند.
برنامۀ بزرگ آگاهی عامه در رابطه به فرهنگ شهری که به ابتکار شاروالی کابل بر گزارشد، شهروندان‌کابل از آن استقبال کردند،چون فرهنگ مجموعه از رفتار ها ، باور ها، عادات، سنن مشترک میان افراد اجتماع است.
به گزارش آژانس ، باختر، علی اکبر کار مند سابق شاروالی که عمری را در امور شهر داری سپری کرده است و اکنون باز نشسته شده است می گوید: منظور از فرهنگ شهری همانا مجموعۀ از ارزش ها،هنجار ها،نهاد ها، امکانات، مقررات و‌آداب است که زندگی در شهر را نظم ، تعادل، آرامش و تحول می بخشید.
وی افزود : «در کل فرهنگ شهری فرهنگ عمومی هر جامعه را تشکیل می دهد»
به گفتۀ موصوف، کیفیت فرهنگ‌ شهری نقش اساسی در فرایند توسعه پایدار، کیفیت زندگی ، سلامتی و شادابی عامه یی مردم دارد.
نعمت الله بارکزی رییس نشرات شاروالی کابل در برنامه بزرگ‌اگاهی دهی عامه صحبت نموده گفت«متاسفانه فرهنگ شهری به گونه بی پیشینه آسیب پذیر شده است و شهروندان در برابر شهر شان مسوولیت پذیر نیستند»
وی اضافه کرد که تبدیل شدن ساکنان شهر به شهروندان تمام‌عیار و‌مسوولیت پذیر مستلزم ایجاد و‌گسترش فرهنگ شهر نیشینی اند.
قاسم احمدزی یک تن از شهروندان‌کابل و‌کار‌مند دولت می گوید:«سرازیر شدن ومهاجرت شهروندان از دهات به شهر های بزرگ باعث ایجاد اقوام مختلف با ترکیب های متفاوت فرهنگی و تنوع برخورد با اجتماع و در کل شهری که درآن زندگی می کنند را بار آورده است.
به گفته موصوف ، برای مهار کردن این مشکل فرهنگی ضرورت می رود تا امارت اسلامی افغانستان برنامه ریزی مدیریت شهری را مطرح کند.
وی علاوه‌می کند که برنامه بزرگ آگاهی دهی عامه در پیوند فرهنگ شهری ذهنیت عامه را به مباحث ‌عواملی عقب مانی فرهنگی متوجه می کند وبر حس مسوولیت پذیری شهروندان تاکید می ورزد.
وی همچنان می گوید‌که برنامۀ مشارکت مردم در مسایل مر بوط به حفظ محیط زیست، آموزش فرهنگ شهر نیشینی، ابتکارات محلی، صرفه جوی منابع آب، برق و‌چگونگی استفاده از منابع بر می گردد به سطح اگاهی شهروندان اعم از جوانان و بزرگ سالان.
محمد‌یونس مهرین یک تن از فرهنگیان کشور ‌ وکار مند سابق بخش نشرات اصلاحات اداری و ‌خدمات ملکی می گوید :« در حال حاضر فضای شهر ما آیینه تمام نمای عقب مانی فرهنگی ساکنان شهر است.
به گفتۀ وی وسایل جدید در زندگی مردم رخنه کرده است اما تا هنوز آداب، رفتار واستفاده از آن پدید نیامده است.
وی اضافه می کند که در حالیکه شهروند ما مبایل آخرین مدل به دست دارد و سوار موتر شیک است با درد و‌افسوس که از سبب نداشتن آگاهی لازم از فرهنگ شهری با انداختن کثافات از شیشه موتر بر خورد عادی دارد.
همچنان بر خورد ‌نادرست با دارایی های عامه، ‌پارک‌ها، محلات سبز، قطع اشجار، مسدود‌کردن پیاده رو ها از مسایل اندکه باشندگان شهر به عنوان شهروند به آن توجۀ ‌چندان‌ندارند.
وی می گوید :« برای زیستن در شهر، فرهنگ شهر نیشینی نیاز است.
به گفتۀ وی این فرهنگ با راه اندازی برنامه های بزرگ آگاهی عامه در پیوندفرهنگ شهرنیشینی احیا می‌شود و بس چون شهر ما خانۀ ما است.
ماری نبرد آیین

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا