اقتصاد

بهای مواد اولیه و سوخت در بازار های کابل

کابل / 11 قوس/ باختر
به اساس معلومات اتحادیۀ تانک های تیل وگازمایع کابل به آژانس باختر؛ امروزدرنواحی مختلف کابل، بهای یک کیلوگازمایع 82 افغانی، یک لیترتیل پترول 72
افغان و یک لیترتیل دیزل 68 افغانی مشخص شده است.
همچنان بهای مواد اولیه در بازار های کابل ازاین قراراست:
یک بوری برنج باریک اعلی 25 کیلویی 2350 افغانی
هفت کیلو برنج شوله یی 280 افغانی
هفت کیلو بوره 430 افغانی
هفت کیلو ماش وطنی 500 افغانی
یک پیپ روغن 16 لیتره 2620 افغانی
یک بوری آرد گندم قزاقی 50 کیلویی 2220 افغانی
هفت کیلو لوبیای وطنی دانه کلان 800 افغانی
هفت کیلو نخود خام وطنی 750 افغانی. باختر

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا