اقتصاد

بهره گیری ازیک طرح بزرگ مخابراتی درهرات

هرات 23 سنبله باختر
همزمان باسفروزیرمخابرات به ولایت هرات بزرگترین طرح مخابراتی درشهرک جبرئیل مورد بهره برداری قرارگرفت.
مسوولان اداره مخابرات هرات می گویند که این طرح بهره گیری از دستگاه دوازده شماره ای تلفن دیجیتال است که بالغ برده هزارخانواده را زیرپوشش خدمات مخابراتی قرارمیدهد.
این شبکه ازسوی امیرزی "سنگین"  وزیرمخابرات, دوکتورداودشاه صباوالی هرات وشمارزیادی ازمقامات ملکی  ومردم بعدازظهرامروزموردبهره برداری قرارگرفت.
سید نوراحمدشاه علوی رئیس مخابرات به آژانس باخترگفت:این پروژه باهزینه بالغ برشش میلیون دالرامریکایی به کمک ریاست افغان تیلی کام تکمیل شده است که خدمات مخابراتی تلفن های سیم دارخودرادرولسوالی انجیل وشهرک های همجوار ارائه خواهدکرد.
وزیرمخابرات نیزازایجادسهولتهای بیشتربه مشترکین افغان تیلی کام درسطح ولایت هرات وسایرولایات کشورخبرمیدهد..
قابل یاداوریست همزمان با بهره برداری دستگاه دوازده هزارشماری تلفن دیجیتل افغان تیلی کام ,سنگ تهداب تاسیسات تخنیکی این دستگاه نیزازسوی والی هرات وزیرمخابرات برزمین گذاشته شد.
دستگاه دوازده هزارشماری تلفن های دیجیتل درشهرک جبرئیل به کمک ریاست مخابرات درحالی درولایت هرات به بهره برداری سپرده میشود که ازآغازسال روان چهارپروژه انکشافی بزرگ مخابراتی درین ولایت تهداب گزاری ویابه بهره برداری سپرده شده است .
این پروژه ها شامل افتتاح دستگاه تلفن دیجیتل شهرک صنعتی درولسوالی گذره ,تهداب گزاری تاسیسات پستی درشهرک های مرزی , تکمیل طرح تمدید فیبر نوری  به سمت ولسوالی های شرق هرات وامتدادان به ولایات شمالی کشورمیباشد.
 

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

دکمه بازگشت به بالا