اقتصاد

بیست و هشت ملیون دالر لیلام می شود

کابل باختر 11جوزا 
بانک مرکزی مبلغ 28 ملیون دالر امریکایی را بطور لیلام  بفروش میرساند.
بانک مرکزی با ارسال خبرنامه یی به آژانس باختر دراین باره نوشته ، دافغانستان بانک الی مبلغ 28 میلیون دالر امریکایی را در داوطلبی  روزسه شنبه مورخ 12جوزا سالروان  بطور  لیلام بفروش میرساند.
ازعموم صرافان واجد شرایط و بانکهای تجارتی که مبلغ یک میلیون و پنجصدهزار افغانی را قبلاً طور تضمین به مدیریت عمومی عملیات بازار دافغانستان بانک تحویل نموده اند، تقاضا کرده تا در داوطلبی شرکت نمایند و برنده گان لیلام مکلفیت دارند تا حسابات شانرا الی ختم دو روز   تصفیه نمایند.
همچنان بانک مرکزی افغانستان از عموم اشتراک کننده گان تقاضا کرده که فورمه های داوطلبی را ساعت00/9 صبح روز لیلام ازمدیریت عملیات بازار اخذ نموده و ساعت 30/9 دوباره به موظفان مربوط تسلیم نمایند.
آنعده صرافانیکه تاکنون مبلغ یک میلیون و پنجصد هزار افغانی تضمین بخاطر اشتراک در لیلام های دالر را تحویل ننموده اند، همچنان میتوانند یک روز قبل از داوطلبی پول تضمین شانرا تحویل و در لیلام های بعدی اشتراک نمایند.
قابل تذکر است  که تسویه قسمی معاملات مجاز نمی باشد برنده گان لیلام پول قیمت ذمت شانرا یک مرتبه بطور نقده و حواله در مدت زمان معین تحویل بانک نمایند. 

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

دکمه بازگشت به بالا