اخبارجامعه

بیشتر از دوهزار دامدار در دایکندی خوراکه حیوانی دریافت کردند

نیلی۱۸اسد ،باختر
بیش از دوهزاروچارصد خانواده دامدار در دایکندی مواد خوراکه حیوانی،تخم سبزیجات ووسایل کار دریافت کردند.
محمد حامد وردک، کارمند موسسه کمک های انکشافی افغانستان به آژانس باخترگفت که موسسه (ORD ) به سلسله کمک های بشردوستانه خود این بار پروژه یی را تحت نام زراعت و مالداری به همکاری مالی ( UN OCHA) در شهر نیلی تطبیق نموده است.
وردک گفت که در این برنامه برای 2430 خانواده در بخش زراعت و مالداری مواد توزیع نموده است.
به گفته وردک، این مواد در دو بخش: زراعت و مالداری بوده و در بخش زراعت برای مستفید شوندگان، 4 نوع تخم سبزیجات و وسایل کار، و در بخش مالداری مواد مکمل غذای حیوانی و 2 بوتل دوای کرم معده حیوانی، توزیع شده است.‎ خالقیار

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا