جامعه

بیش ازیک هزارخانوادۀ نیازمند درزابل کمک دریافت کردند

قلات/ ۲۳ میزان/ باختر
بیش ازیک هزارخانوادۀ نیازمند درزابل تحت پوشش کمک های بشردوستانه قرارگرفتند.
این کمک ها شامل بسته های لوازم ابتدایی خانه، ترپال، خیمه برای سرپناه موقت وکمپل می باشد.
یک مسوول ادارۀ مهاجرین وعودت کنندگان زابل به آژانس باخترگفت که این کمک ها را کمشنری عالی سازمان ملل درامورپناهندگان انجام داد.
اوگفت که روند کمک به خانواده های نیازمند درزابل ادامه دارد.
خانواده هایی که کمک دریافت کردند، دراثربحران بیکاری ورویداد های طبیعی دچارمشکل اقتصادی شده اند وبه کمک های بشردوستانه نیازمند اند.ختم/م-ا

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا