اخبارتبصره و مرور بر مطبوعات

تبصره

کابل٬ ۲۶ ثور٬ باختر
امارت اسلامی افغانستان متعهد است که با تربیه و استخدام کادر های مجرب٬ نظام تحصیلی کشور را تقویت کرده و آن را با معیار بین المللی برابر سازد.
مبصر آژانس باختر مینگارد؛ وزارت تحصیلات عالی دیروز از بازگشت صد تن از استادان که به تازه گی دورهای دکتورا و ماستری شان را در بیرون از کشور تکمیل کرده و به کشور بازگشته اند، استقبال کرد.
بازگشت این استادان به کشور٬ درست زمانی صورت گرفته است که شماری از کشور ها تلاش دارند با فرار مغز ها از کشور موَسسات تحصیلات عالی کشور را در تنگنا قرار دهند.
اگر به وضعیت نظام تحصیلی افغانستان در سطوح مختلف دقیق شویم با این حقیقت تلخ بر میخوریم که نظام تحصیلی کشور ما با کشورهای منطقه و همسایه قابل مقایسه نیست و با تاَسف شیوه تدریس در نهاد های تحصیلی هنوز هم با شکل کلاسیک آن ادامه دارد.
با وجود آن که همیشه در افغانستان برای بهبود نظام آموزشی و تحصیلی در کشور تلاش کرده است مگر جنگ به عنوان پدیده منفور مانع تحقق بسا از برنامۀ های زیر بنایی و انکشافی در افغانستان شده است در این میان نظام آموزشی و تحصیلی کشور ها متاَثر شده است٬ یکی از تاثیر های جنگ و نا امنی بر نظام تحصیلی ما٬ فرار مغز ها از کشور بوده است٬ روند که با برنامه ریزی های کشور های مغرض دنبال شده است٬ کشور های بودند که با تشویق فرار مغز ها از افغانستان٬ تلاش کردند و میکنند که این کشور با فقر و کمبود آموزگار مسلکی و متخصص مواجه باشد٬ این نقیصه میتواند تاوان به مراتب بلند تر از تخریبات جنگ در کشور داشته باشد٬ پل و پلچک را می توان با هزینۀ پولی اعمار کرد مگر مشکل است جای یک استاد پوهنتون را در صنف درسی پر کرد.
امارت اسلامی متوجه این نقیصه است و برای رفع آن تلاش میکند٬ تاَکید مسئولین نظام جدید این است که جامعه افغانی در کنار علوم اسلامی نیاز مبرم به علوم عصری هم دارد و میکوشد اساتید دانشگاهی را راضی نگهدارد٬ در حالی کشور های غربی و امریکا در جریان روند تخلیه از افغانستان٬ شماری زیادی از استادان پوهنتون های کشور را به این نام که گویا با استقرار امارت اسلامی جان آنها در خطر است٬ به بیرون از کشور انتقال داد که امروز با بی سرنوشتی مواجه اند و به افراد بیکار و عادی مبدل شده اند٬ در حالی که در کشور شان به عنوان یک استاد و متخصص مورد احترام و قابل قدر بودند.
برنامه امارت اسلامی برای برگشت دو باره این قشر عزیر جامعه با موفقیت دنبال می شود و تا کنون شماری زیادی از کادر های مسلکی دو باره به کشور برگشته اند.
مردم در کنار آن که از اقدامات و تدابیر امارت اسلامی در این عرصه استقبال میکنند٬ توقع دارند که به کیفیت آموزش نیز در نظام آموزشی و تحصیلی توجه شود٬ سطح آموزش در نهاد های تحصیلی کشور بخصوص موَسسات تحصیلی خصوصی غیر معیاری و حتی اسفبار است که باید به آن نیز پرداخته شود. تحلیل سیاسی

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا