فرهنگ

تفاهمنامه همکاری میان اداره محیط زیست و وزارت های اطلاعات وفرهنگ وارشاد،حج و اوقاف و عزیزی بنک امضا شد

کابل /۱۲عقرب/ باختر
اداره حفاظت از محیط زیست امروز تفاهمنامه هایی را به منظور قانونمند سازی آگاهی دهی عامه برای حفظ محیط زیست با وزارت های اطلاعات وفرهنگ و ارشاد، حج و اوقاف و بانک خصوصی عزیزی امضاء کرد.
به گزارش خبرنگار آژانس باختر ،انجنیر عزت الله صدیقی معین اداره حفاظت از محیط زیست هدف امضای این تفاهمنامه ها را قانونمند شدن آگاهی دهی برای شهروندان به منظور حفظ محیط زیست وجلوگیری از آلودگی هوا عنوان کرد و گفت: پلان پنج ساله حفظ محیط زیست تهیه شده است ودرآن مسوولیت های بیست و دو وزارت خانه مشخص شده است که آگاهی عامه یکی از اساسی ترین برنامه های این پلان است .
آگاهی دهی به مردم برای حفاظت محیط زیست از طریق رسانه ها، موعظه های دینی، ورکشاپ ها، سیمینار ها و نشر مقاله ها باید رسمی و قانونمند باشد و این تفاهمنامه راه قانونمند سازی آن را هموار می کند.
اوگفت که این تفاهمنامه ها با وزارت حج و اوقاف برای سه سال مدار اعتبار است و با وزارت اطلاعات و فرهنگ برای یک سال امضاء شده است.
سید آقا حسین فاضل سانچارکی معین امور نشرات وزارت اطلاعات وفرهنگ موضوع حفظ محیط زیست را مهم و اساسی خواند و گفت: وزارت اطلاعات وفرهنگ عضو تعداد زیادی از کمیسیون های آگاهی عامه است و در خصوص آگاهی دادن به شهروندان متعهد است .
او گفت: ما بر رسانه های دولتی و غیر دولتی نظارت داریم مسوولیت ما است که در راستای حفاظت از محیط زیست همکاری همه رسانه ها را جلب کنیم .
او افزود: ما ازطریق روزنامه های دولتی و آژانس خبری باختر که یکی از آژانس های سابقه دار و با اعتبار است درمرکز وولایات پیام ها و مقالات آگاهی دهی در مورد حفظ محیط زیست را به نشرمی سپاریم .
همچنان درنظراست تا پیام های تصویری و رادیویی را نیز ازطریق تلویزیون ملی  نشر کنیم .
او گفت: به اساس مقرره طرزتاسیس رسانه ها ،رسانه های آزاد مکلف و موظف اند که درنشرات خود مسایل آگاهی دهی در مورد محیط زیست را درنظر بگیرند .
به اساس این مقرره رسانه هاباید آگاهی دهی عامه را پنجاه تا شصت درصد به تخفیف نشر کنند.
سانچارکی افزود: نشرپیام های رادیویی، تلویزیونی، ورکشاپ ها ، سیمینار های علمی و میزهای گرد به خاطر آگاهی دهی به مردم در جلو گیری از آلودگی هوا و حفاظت محیط زیست بسیار مهم است و این وظیفه و مسوولیت ما است که دراین خصوص پیشقدم باشیم .
بعدتاج محمد مجاهد معین وزارت حج و اوقاف گفت: ما از برنامه های اداره حفاظت از محیط زیست به خاطر آگاهی دهی شهروندان حمایت می کنیم .
اوگفت به خاطر آگاهی دهی و هماهنگی میان ادارات مربوط، مشخص شدن عوامل آلودگی هوا، آماده ساختن امکانات و منابع بسیار ضروری و مهم است .
به گفته موصوف، وزارت ارشاد، حج و اوقاف آماده است که ازطریق مساجد، تکایا و محافل علمی و دینی یی که درآن علما حضور داشته باشند مردم را به حفاظت از محیط زیست تشویق کنند.
محمد سالم امید رییس عزیزی بانک نیز همکاری خود را درراستای آگاهی دهی در مورد اهمیت حفاظت از محیط زیست ابراز کرد .
ختم/ نجیب بهزاد …ک..م

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

دکمه بازگشت به بالا