جامعه

تلاش ها برای مهارآتش درگمرک گذرگاه اسلام قلعه همچنان ادامه دارد

هرات/ ۲۶ دلو/ باختر
تیم اطفاییه همچنان تلاش دارند آتش را مهارکنند و ازانتشارآن بردیگرکالا های تجاری در گمرک گذرگاه اسلام قلعه جلوگیری کنند.
درپی آتش گرفتن یک نفتکش دراین گذرگاه، دیروزصد ها نفتکش آتش گرفت و منفجرشد.
دراین رویداد کاروان حامل دیگرکالا ها نیز آتش گرفته است.
این نفتکش ها ازایران نفت وارد کرده بودند و منتظرتکمیل روند گمرکی بودند که یکی از آنها آتش گرفت و درنهایت این آتش به صدها نفتکش دیگرسرایت کرد.
معاون اتاق تجارت وسرمایه گذاری هرات می گوید که نزدیک به پنج صد نفتکش حامل تیل و گازدرتوقف گاه گمرک موجود بود که آتش سوزی رخ داد و درآن بیشتر این نفتکش ها آتش گرفت و منفجرشد.
شدت وسرعت این آتش سوزی به حدی بود که تیم اطفاییه هرات به تنهایی قادربه مهارآن نشد و گروه هایی ازایران و نظامیان ناتو به داد گمرک گذرگاه شتافتند اما به اساس آخرین گزارش ها هنوز این آتش مهارنشده است.
درپی این آتش سوزی، وزارت خارجۀ افغانستان و والی هرات ازایران خواست که با اعزام تیم اطفاییه به گذرگاه اسلام قلعه، درمهاراین آتش کمک کند.
غلام سرور رانندۀ یکی از نفتکش ها درگذرگاه اسلام قلعه به آژانس باخترگفت که اوبا آنکه بخشی از وجودش سوخته، توانست درنخستین دقایق آتش سوزی، نفتکشش را ازساحۀ خطربیرون بکشد.
اوگفت دراین رویداد چندین کارمند گمرک و رانندگان نفتکش ها جان باختند و ده ها تن دیگر زخم برداشتند.
اما مسوولان صحی هرات می گویند دراین آتش سوزی نزدیک به نود تن زخم ناشی از سوختگی برداشته اند و هیچ کس درآن جان نباخته است.
معاون اتاق تجارت وسرمایه گذاری هرات می گوید که دراین آتش سوزی چهل تا پنجاه ملیون دالر به تجارآسیب مالی رسیده است.
اوازاین که خلاف امرمعمول، نفتکش ها به جای شش ساعت کم از کم یک هفته را درتوقف گاه گمرک برای طی مراحل گمرکی متوقف بود، انتقال کرد و همچنان گفت که مسوولان باید برای نفتکش ها جای جداگانه وراه جداگانه یی درگمرک اسلام قلعه می ساختند.
درکنارمهارآتش وجلوگیری ازگسترش آن بردیگر کالا ها و نفتکش ها درگمرک اسلام قلعه، موضوع جلوگیری ازحیف ومیل و تاراج کالا های تجار ازدغدغه های دیگرماموران امنیتی است.
سید وحید الله قتالی والی هرات درجریان دیدارش ازگذرگاه اسلام قلعه، دیشب گفت که به ماموران امنیتی دستورداده همه راه های منتهی به گمرک را زیر نظر داشته باشند تا ازتاراج اموال تجارجلوگیری شود.
اوگفت ماموران امنیتی توانسته اند ده ها نفتکش وکاروان های کالا هارا ازساحۀ خطربیرون بکشند.
با این حال هنوز تلاش های تیم اطفاییه ناتو، هرات وایران برای مهارآتش به جایی نرسیده است.
آگاهان اموررویداد ها می گویند تنها راه مهارآتش های این چنینی، استفاده از هلیکوپتر های ویژه و پاشیدن مواد مخصوص ازآسمان برآتش است که افغانستان ازآن بی بهره است.ختم/ابوی

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا