سیاست

در جلسه مشرانوجرگه پیرامون مسایل مختلف بحث شد

کابل  اول عقرب باختر
مشرانوجرگه شورای ملی درنشست امروز خود، علاوه ازاستجواب وزیراحیأوانکشاف دهات؛ پیشنهاد نامگذاری اکادمی پولیس رابه نام شهید جنرال عبدالرازق عنوانی ریاست جمهوری مطرح کرد.
به اساس معلومات دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه به آژانس باختر، این جلسه که به ریاست فضل هادی مسلم یاررییس مجلس، برگزارشد درآغازبه روح شهدای اخیرهریک سترپاسوال عبدالرازق قوماندان امنیه کندهار، تورنجنرال عبدالمؤمن حسین خیل رئیس امنیت ملی آن ولایت ، عبدالجبارقهرمان عضو ولسی جرگه، جنرال خوانی آمرامنیت ولایت سمنگان وسایرشهدا اتحاف دعا گردید وبرای شهدا بهشت برین وبه مجروحان صحتمندی  مجدد استدعا شد.
       بعداً سناتوران درمباحث آزاد؛ قضیه ترورسترپاسوال عبدالرازق قوماندان امنیه پیشین کندهاروسایر شهدا را که در روند ملی انتخابات جان‌های شیرین خودرا از دست داده اند با شدیدترین الفاظ نکوهش نموده تاکید داشتند که باید این قضایای مرموزبه طورجدی بررسی گردیده والی ولایت وسایرمظنونین وعاملین اصلی این جنایت ضد بشری مورد باز پرس قرارگیرند وپیشنهاد شد که بخاطرارج گذاری به فداکاری‌ها، مبارازت وقهرمانی های جنرال عبدالرازق اکادمی پولیس به اسم وی مسمی ولقب قهرمان ملی به وی و سایر جنرالان شهید ازسوی ریاست جمهورمنظورگردد.
      هم‌چنان درجلسه سناتوران ازشرکت گسترده شهروندان درانتخابات روزشنبه وتامین امنیت در برخی ولایات کشورازسوی نیروهای دفاعی وامنیتی ابرازقدرانی گردید اگرچه از حملات وسیع طالبان درولایات شمالشرقی وشهرکابل که باعث تلفات ومختل شدن قسمی این پروسه گردید نیز تذکررفت.
     اعضای مجلس گفتند که اشتراک وسیع شهروندان درانتخابات ، گواه بر این بود که مردم به خواست طالبان نه بگویند ودشمنان افغانستان را مایوس گرداند ولی با تأسف که ضعف جدی مدیریت درکمیسیون انتخابات و غفلت های وظیفوی، مشکلات بی شمار تخنیکی وبی نظمی شدید دراین روند ملی به بار آورد و شماری ازواجدین شرایط از استعمال رای شان محروم شدند که باید علاوه از باز پرس همه جانبه از کمیسیون مستقل انتخابات وسایرمسوولین، شکایات مردم درارتباط به جریان انتخابات به طوردقیق بررسی وآرای پاک ازناپاک جدا شوند و راه های مناسب برای برگزاری انتخات آینده هموار گردد .ونیز انتقاد گردید که کمیسیون انتخابات بدون صلاحیت قانونی انتخابات را به روز دوم کشانید که باید این موضوع مورد بررسی قرارگیرد.
         درپایان مباحث آزاد، رییس مجلس ضمن ستایش ازفداکاری‌ها وجانفشانی های نیروهای شجاع امنیتی ودفاعی، جان باختن شماری ازجنرالان کشوربه طوراخص شهادت سترپاسوال عبدالرزاق را در رویداد های ترور زنجیره وسازمان یافته به مردم تسلیت گفت و اظهارنمود که مردم افغانستان با یکصدا خون های پاک شهدای این پروسه ملی را پاسداری نمود وبا سهیم شدن در روند انتخابات، دشمنان افغانستان را نا امید ساختند  وافزود حکومت باید چگونگی قضیه شهادت سترپاسوال عبدالرزاق را باملت وجهانیان شریک سازد.
      رئیس مشرانوجرگه درسخنانش پیرامون روند انتخابات تماس گرفته  افزود متأسفانه کمیسیون مستقل انتخابات نتوانست برنامه های را که بامردم شریک ساخته بود به طوردرست تطبیق وراه اندازی نماید و دارالانشای آن دربخش های تخنیکی، با سوء مدیریت جدی روبرو شد که باید تحت پیگرد قانونی قراربگیرند و کمیسیونهای انتخاباتی نباید صرف به معذرت خواهی اکتفا نمایند و باید به آرای مردم ارجحیت دهند که ازطریق بایومتریک ریخته شده وآرای دیگر را باطل اعلان بدارد؛ دراخیرازتلاش ها وزحمات رسانه هایکه ، گام به گام رویداد های انتخاباتی را به همرسانی کردند ابراز قدردانی نمود .
        دربخش دیگر جلسه، سناتورمحمدعظیم قویاش به نمایندگی ازکمیسیون اقتصاد ملی وبرخی اعضای مجلس سوالاتی را مبنی برچگونگی پیشبرد امورکاری پروژه های میثاق شهروندی، چگونگی اعمارمکاتب ازسوی این وزارت، مشکلات درپروژه های نیمه تمام وعدم پرداخت پول های قراردادیان، پروژه های درحال اکمال، برنامه های بعدی وچگونگی مصرف بودجه انکشافی وپرسش های دیگر را از وزیراحیاوانکشاف دهات پرسیدند.
       سپس پوهنمل مجیب الرحمن کریمی وزیراحیاء وانکشاف دهات درصحبت هایش فقرزدایی وتقویت شوراهای محلی را ازاهداف این وزارت دانسته گفت درسال روان درتمامی کشور 498پروژه مختلف باهزینه 51میلیون دالرتکمیل گردیده وبه ارزش 225میلیون دالر،کاربیشتر از چار هزار پروژه دیگردر جریان می باشد که زمینه های خوبی کاری برای نیاز مندان فراهم شده است و ازاین پروژه ها حدود 30میلیون تن مستفید خواهندشد. موصوف گفت هفته قبل کاراعمار2700باب مکتب در17ولایت کشور آغاز یافت وقراراست درهمکاری بامردم حدود شش هزارمکتب دردوسال بعدی ساخته شود ونیز ازتوزیع پنجهزار پایه کارگاه قالین بافی برای عودت کننده گان وتوجه برای تولیدات قالین نیزمعلومات داد؛ همچنان گفت که این وزارت تا اکنون 65 درصد بودجه انکشافی اش را به مصرف رسانیده وصدها میلیون دالردیگربرای پروژه ها ازکمک کننده ها جذب نموده است .
   وزیرانکشاف دهات از راه اندازی پروژه ها دربخش آب آشامیدنی، ترانسپورت، حفظ الصحه، تقویت تشبثات کوچک ومتوسط، انرژی آفتابی وبرخی موارد دیگررا نیز یاد آوری کرد که برخی تکمیل وبرخی تحت کار می باشد.  نالان

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

Leave a Reply

Your email address will not be published.

دکمه بازگشت به بالا