اخباراقتصاد

ده ها تجارخواهان رفع توقیف پول های افغانستان ازسوی جامعۀ جهانی شدند

قندهار/۲۶ سنبله/ باختر

ده ها تجار، صراف وصنعت گردرنشستی درقندهار، ازجامعۀ جهانی خواستند پول های توقیف شدۀ افغانستان را به این کشوربازگرداند.

درحال حاضرنزدیک به ده ملیارد دالر ذخایرارزی افغانستان ازسوی جهان به ویژه امریکا توقیف شده است ودرکنارآن ملیارد ها دالرپول تجاربه دلیل چالش های بانکی دربانک های برون ازافغانستان بند مانده است.

تجار درنشست قندهارهشداردادند چنانچه جهان پول های منجمند شدۀ افغانستان را به این کشوربازنگرداند، این باعث رکود بیشتر اقتصادی وافزایش میزان گرسنگی درمیان افغانان خواهد شد.

این نشست به ابتکار اتاق های تجارت وسرمایه گذاری افغانستان راه اندازی شده بود.

محمد یونس مهمند معاون این اتاق درسخنانی ازجامعۀ جهانی خواست پول های منجمد شدۀ افغانستان را به این کشوربازگرداند.

اوگفت« جامعۀ تجاری افغانستان با کشورهای جهان داد وستد تجاری دارد وعدم انتقال پول برقی به مشکل بزرگی دراین داد وستد مبدل شده است و اگراین روال ادامه پیدا کند باعث رکود اقتصادی وافزایش میزان گرسنگی درکشورخواهد شد.»

کارشناسان اموراقتصاد با اشاره به مصرفی بودن افغانستان می گوید که اگرذخایرارزی افغانستان ازتوقیف جامعۀ جهانی خارج نشود وروند بانکی به شکل عادی برنگردد، روند واردات مواد سوخت وغذایی به کشورهمچنان باچالش مواجه خواهد بود و این روی نرخ ها در بازار های افغانستان ودرنهایت میزان گرسنگی درکشورتاثیربه سزایی دارد.

درپی سرنگونی حکومت محمداشرف غنی، امریکا تایید کرد که نزدیک به ده ملیارد دالر پول ذخایر ارزی افغانستان را توقیف کرده وآن را به طالبان نمی دهد.

ازسویی هم بحران بانکی وعدم دسترسی عادی تجار وشهروندان به سپرده های پولی شان باعث کاهش درواردات وبلند رفتن بهای مواد اولیه درکشور شده است. ختم/م-ا

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا