گزارشات

دوملیارد دالر زیان فقط در طول یک سال

کابل باختر/ 9/ حمل
تجارافغان درجریان یک سال گذشته تا دوملیارد دالراز بابت متوقف شدن اموال تجارتی شان در خاک پاکستان زیان را متقبل شده اند و این درحالیست که کارشناسان سیاسی این گونه اقدامات پاکستان را به یک جنگ اقتصادی تشبیه نموده اند.
به گزارش آژانس باختر ، درجریان یک سال گذشته حکومت پاکستان بار، بار به عناوین و نام های مختلف راه ترانزیتی آن کشور را به روی امتعه تجارتی افغانستان بسته اند.
مقامات در اتاق های تجارت و صنایع افغانستان میگویندکه خسارات وزیان را که تجار افغانی ازاین حرکات پاکستانی ها متقبل شده اند تا دو ملیارد دالر میرسد حاجی احمد شاه رییس اتحادیه های مواد خوراکی به خبرنگار آژانس باختر گفت ،اتحادیه ما بیشتر به واردات گوشت و تخم از مسیر پاکستان مصروف است یا اموال خود را به منظور آنکه از فاسد شدن جلوگیری کرده باشیم ذریعهء کانتینر های یخچالی انتقال میدهیم هر کانتینر ما دریک روز آنهم در حالت حرکت معادل یکصدو پنجاه دالر تیل مصرف دارد درحالیکه پاکستان هفتصد کانتینر حامل مواد غذایی ما را برای چندماه متوقف ساخت محاسبه زیان که تجار ما ازاین بابت متحمل شد قابل حساب نیست ،درجریان چند ماه ده ها تن مواد خوراکی "گوشت وتخم" فاسد گردید.
یک تجار دیگر گفت که پاکستان از تجار افغانی پول حق پارکینگ حق توقف ودیمرج را اخذ میکند درحالیکه خود به وسایط ما اجازه عبور نمیدهد مگر پول پارکینگ توقف و دیمرج خود را بدست میآرود.
یک افغان دیگر که صادر کننده میوه تازه است میگوید، بهانه جویی های مقامات پاکستانی بیشتر در زمان فصل حاصل گیری باغ ها درافغانستان زیاد میشود و از ورود وسایط حامل میوه به خاک آن کشور جلوگیری میگردد و همین امر سبب میشود تا امتعه ما فاسد گردد.
به همین ترتیب شماری زیادی از تجار شکایات شان را مطرح کردند.
سید مسعود استاد فاکولته دانشگاه کابل میگوید ، پاکستان نه تنها در سال گذشته بل از گذشته های دور از ترانزیت افغانستان به عنوان یک حربه استفاده کرده است د رحالیکه بین هر دو کشور موافقتنامه های ترانزیتی وجود داشته مگر تطبیق آن از سوی پاکستان مقطع یی بوده است استاد مسعود اضافه کرد که موافقتنامه های امضا شده میان دوکشور حکم الزامی دارد افغانستان از جانب خود همیشه پابند این گونه موافقتنامه ها بوده مگر پاکستان بارها از آن عدول کرده است . که بیشتر مردم افغانستان ازاین بابت زیان دیده اند با وجود آنکه ما این مشکل را بار ، بار و سال ها تجربه کردیم مگر تاکنون نتوانستیم تا راه بدیل ترانزیتی را دریابیم درحالیکه ما به شش کشور سرحد داریم بهتر است تا دولت افغانستان درچوکات قوانین بین المللی با پاکستان طرف شود و پاکستان حق ترانزیت افغانستان را معتبر بشمارد.
سازمان ملل متحد و نهادهای دیگر بین المللی حقوق ویژهء ترانزیتی را برای کشورهای محاط به خشکه در نظر گرفته است  و دولت افغانستان باید ازاین گونه قوانین بین المللی استفادهءاعظمی نماید.
عتیق الله نصرت معاون هیات عامل اتاق های تجارت افغانستان میگوید، مشکلات ترانزیتی با پاکستان همچنان وجود دارد، در حالیکه ما انتظار داریم تا این مشکل به مطابق به منافع دوکشور سریع و بنیادی حل گردد پاکستان هفتصد کانتینر ما را متوقف میسازد و بعداز چند روز چانه زنی ها آنرا انگشت شمار اجازه ورود میدهد این نمونه از عملکرد پاکستانی ها است مشکلات بیشتر ازاین است که گفته میشود.
آقای نصرت اضافه داشت اتاق تجارت افغانستان امیدوار است این گونه مشکلات در آینده حل گردد خوشبینی های وجود دارد که با ایجاد اتاق مشترک تجارت میان افغانستان و پاکستان مشکل ترانزیتی ماحل گردد.
موصوف گفت ، بررسی مشکلات ترانزیتی ، رسیدگی به این گونه مشکلات و شریک ساختن ومشکلات با دولت های هر دو کشور هدف عمده اتاق مشترک افغانستان و پاکستان است . اتاق متذکره از حمایت دولت های هر دو کشور برخوردار است چنانچه معاون وزارت تجارت پاکستان در روز افتتاح آن حضور داشت .
آنچه گفته آمد مشکلی از مشکلات است که افغانها از جانب پاکستان متقبل میشوند مردم افغانستان امید دارند تا آنانیکه داد از برادری ، همسایگی نیک و مسلمان بودن می زنند حداقل از رسانیدن زیان به برادر مسلمان شان دست بردارند و در چوکات حقوق بین المللی حق و حقوق دیگران را نیز مراعات کنند.
 

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

دکمه بازگشت به بالا