فرهنگ

دکتوررهین: معیارهای اخلاقی خبرنگاران نافذ است

کابل9 سرطان باختر

درنتیجهء انتخابات آزاد، سری ومستقیم ، محقق فرزانه« حبیبی» و امان الله « جهانیار» به عنوان نماینده گان خبرنگاران به شورای عالی رسانه ها راه یافتند.

درانتخاباتی که به این منظور امروز درمرکزبین المللی مطبوعات راه اندازی شده بود، خبرنگاران به ابراز رای آزاد ، سری و مستقیم این  دوتن را به عنوان نماینده گان شان انتخاب کردند.

به گزارش خبرنگارآژانس  باختر، به خاطر راه یابی نماینده گان خبرنگاران به شورای عالی، محقق فرزانه « حبیبی» رئیس انستیتوت ژورنالیزم اکادمی علوم، امان الله جهانیار مدیرثبت و صدور جواز نامه ها، وحیده احمدی ژورنالیست آزاد و حسیب الله  امین خود را نامزد کرده بودند که درنتیجۀ انتخاباتی که صورت گرفت فرزانه حبیبی باکسب 63 رای و امان الله جهانیار با کسب شصت رای به شورای عالی رسانه ها راه یافتند.

به گزارش خبرنگار آژانس  باختر، درمحفلیکه به خاطر برگزاری انتخابات، بحث روی معیارهای اخلاقی و ایجاد  صندوق معاونت به خبرنگاران برگزار  شده بود، دکتور سید مخدوم رهین وزیر اطلاعات و فرهنگ  صحبت کرده گفت: 

پالیسی وزارت اطلاعات و فرهنگ  از یازده سال بدینسودرعرصه آزادی بیان، خدمت به آزادی بیان و تقویت رسانه ها ودست اندرکاران رسانه ها، درین بوده که درتمام مسایل مربوط به امور رسانه ها و آزادی بیان و فعالیت خبر نگاران

ماهمیشه درمشوره و تماس باشیم ، یا زده سال پیش وقتی که قانون رسانه ها تنظیم شد، ماه ها پیش ازاین بود که کمیسیون قانون اساسی افغانستان ساخته شود درظرف یک ماه که قانون آماده شد و درماه دوم نافذ شد.

دکتور رهین افزود، مطبوعات ما امروزازنظر کمی وهمچنان از نظرکیفی شایان تحسین است، باوجود ریخت و پاشها درکارهایش .

دکتور سید مخدوم رهین با اعلام اینکه معیار های اخلاقی نافذ و قابل اجرا است علاوه  کرد: به این ترتیب درهر مرحله که به موجب احکام قانون قراربود کاری صورت بگیرد، بامشوره دوستان ژورنالیست بود، از جملۀ این  کارها در شش ماه گذشته یکی متن کودهای اخلاقی روزنامه نگاری بود، نوع قواعد اخلاقی برای امور خبرنگاری تنظیم شد، من ترجیح دادم که این  کار را خود ژورنالیستان انجام دهند که دادند.

درین مجلس رسیده گی به امور صندوق حمایت از خبرنگاران، کمیسیون چهارنفری نامزد شد تامسایل مربوط به  طرزالعمل وسایر امور صندوق را پیش ببرند.

بعدآ مبارز راشدی معين نشراتي وزارت اطلاعات و فرهنگ ادارۀ جلسه را برعهده گرفت و در صحبت مختصری گفت:مسوده معیار های اخلاقی را دوستان  ژورناليست تنظیم کردند و در جلسات مکرر آن را تائید کردند، او گفت عنقریب معیارهای اخلاقی بطور رسانه گونه چاپ وبدسترس همه قرارخواهد گرفت.

راشدی، ایجاد  صندوق ژورنالیستان را یک موضوع مهم و بزرگ دانسته گفت که بانگرانی های که ژورناليستان ما دارند این  صندوق میتواند به نگراني هاي آنان پایان  دهد.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

Leave a Reply

Your email address will not be published.

دکمه بازگشت به بالا