اخبارTOPصحت

ریاست بررسی از تطبیق قوانین صحی، سهولت های لازم را برای مریضان عاجل و مراجعین فراهم می کند

کابل، 9 میزان، باختر
ریاست بررسی از تطبیق قوانین صحی وزارت صحت عامه، در کنار بررسی از تطبیق قوانین صحی، برای مریضان عاجل که تداوی شان در کشور ممکن نیست سهولت های لازم را در رفتن به خارج از کشور فراهم می کند.
داکتر عجب گل نیاز رییس بررسی از تطبیق قوانین صحی وزارت صحت عامه، با ابراز این مطلب به خبرنگار آژانس باختر گفت: ریاست بررسی از تطبیق قوانین صحی، یکی از ریاست های کلیدی وزارت صحت عامه است که بررسی شفاخانه های مرکز و ولایت های کشور، توزیع جواز فعالیت برای داکتران و سایر بخش های صحی، تمدید جواز و بررسی از تطبیق قوانین صحی، از وظایف عمدۀ این ریاست است.
وی افزود که ریاست بررسی از تطبیق قوانین صحی وزارت صحت عامه، برعلاوۀ توزیع جواز؛ فعالیت شفاخانه ها، کلینیک ها، لابراتوارها، معاینه خانه ها و سایر مراکز صحی را بررسی و با متخلفان برخورد قانونی می کند.
داکتر نیاز اضافه کرد: مریضانی که تداوی شان بنا بر نبود امکانات لازم در کشور ممکن نیست، پس از ارزیابی ابتدایی مطابق مریضی شان از طریق این ریاست به شفاخانه های تخصصی معرفی می شوند و بعد از تایید شفاخانه، ریاست بررسی از تطبیق قوانین صحی به منظور فراهم کردن سهولت به مریضان عاجل، آنان را ذریعۀ مکتوب به ریاست پاسپورت معرفی می کند تا پاسپورت شان هر چه زود تر اجرا شود و به خاطر تداوی به خارج از کشور بروند.
وی افزود که روزانه از 500 تا 800 تن به ریاست بررسی از تطبیق قوانین صحی مراجعه می کنند، داکترانی که به خاطر اخذ و یا تمدید جواز شفاخانه ها، معاینه خانه ها، کلینیک ها، لابراتوار ها و سایر مراکزصحی، شماری از مامورین که به منظور تصدیق های غیرحاضری، مریضان عاجل که به خاطر تداوی به خارج از کشور می روند و متقاعدانی که به خاطر رفع تقاعد و یا این که به تقاعد معرفی می شوند و کسانی که تازه مقرر می شوند، ازجملۀ مراجعین این ریاست هستند.
همچنان محصلانی که به بورس های تحصیلی معرفی می شوند و به خارج از کشور می روند از طریق ریاست بررسی از تطبیق قوانین صحی برای شان سهولت های لازم فراهم می شود.
رییس بررسی از تطبیق قوانین صحی وزارت صحت عامه گفت که به منظور عرضۀ بهتر خدمات صحی برای مردم، گروه های کنترول این ریاست به استثنای روز های جمعه هر روز شفاخانه ها، کلینیک ها، لابراتور ها، معاینه خانه ها و سایر مراکز صحی را بررسی می کنند و با متخلفان که از قوانین صحی وزارت صحت عامه تخطی کرده باشند بر خورد جدی قانونی می کنند.
وی افزود که در یک سال گذشته ریاست بررسی از تطبیق قوانین صحی وزارت صحت عامه، در شهر کابل مسوولان 27 شفاخانۀ خصوصی، 10 کلینیک تشخیصیه، 20 لابراتوار و یک معاینه خانه را که از قوانین صحی تخطی کرده بودند مطابق به تخلف های شان، توصیۀ کتبی، اخطار کتبی برای شان صادر شد و شماری هم جریمۀ نقدی شدند.
او گفت که همچنان 22 قضیۀ صحی که درآن مرگ و میر هم واقع شده بود، ریاست بررسی از تطبیق قوانین صحی توانست آن را به شکل احسن حل و فصل کند و حق را به حقدار برساند.
داکترعجب گل نیاز رییس بررسی از تطبیق قوانین صحی وزارت صحت عامه، خاطرنشان کرد که در یک سال گذشته به کلینیک های تشخیصیه، کلینیک های سرا پاه، شفاخانه های خصوصی، داکتران معالج، داکتران متخصص، لابراتوار ها، اکسری، التراسوند و دیگر بخش های صحی؛ 2 هزار و 950 قطعه جواز از طریق این ریاست توزیع شده است و در مجموع 3 میلیون و 79 هزار و 700 و 75 افغانی از این ناحیه و مالیات عاید به دست آمده است و به خزانۀ دولت تحویل شده است.
به همین ترتیب مبلغ 5 میلیون و 478 هزار و 500 افغانی حق الامتیاز تاسیسات مذکور و 3 میلیون و 323 هزار و 960 افغانی عواید از درک ساخت مهر و لوحه برای پرسونل طبی، به دست آمده و تحویل خزانۀ دولت شده است.
وی گفت که ریاست بررسی از تطبیق قوانین صحی وزارت صحت عامه، با وجود امکانات کم باز هم تلاش کرده است که کار بیشتر کند و در کنار بررسی از تطبیق قوانین صحی، برای مریضان و مراجعین سهولت های لازم را فرهم کند.
داکتر نیاز، همچنان از مردم به ویژه مریض داران خواست که اگر مریضان شان قابل تداوی در داخل کشور است، به ریاست بررسی از تطبیق قوانین صحی مراجعه نکنند و به مریضان عاجل که واقعآ تداوی شان در داخل کشور ممکن نیست فرصت دهند تا آنان غرض تداوی به خارج از کشور بروند و وقت شان ضایع نشود.
باختر

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا