امنیت

رییس جمهور امریکا خواستار بر کناری قوما ندان قوای امریکایی در افغا نستا ن شد

واشنگتن – ایرنا – 12 اسد باختر .
  آژانس خبری رویترز به نقل از مقا ما ت امریکایی گزارش داد که تردید های دونا لد ترامپ – رییس جمهور ایا لات متحده امریکا در بار ه جنگ افغا نستا ن – تدوین یک سترا تیژی در قبا ل جنوب آسیا را به تا خیر ا نداخته و رییس جمهور  پیشنها د کرده است تا قوما ندان نظا می امریکا  در افغا نستا ن بر کنا ر شود.
ترامپ بتا ریخ 28 ماه سرطا ن طی جلسه  ای در قصر سفید  از مشاورین ارشد امنیت ملی خواسته بود  تا اطلا عا تی در باره اینکه چرا پس از 16 سا ل جنگ با طا لبان  چشم اندازی از پیروزی بر این گروه وجود ندارد – جمع آوری کنند .
این جلسه زما نی متشنج شد که ترامپ گفت  جیمز متیس – وزیر دفاع  و جوزف  دانفورد  –  رییس ستا د مشترک اردوی امریکا با ید اخراج 
" جا ن نیکلسون " قوما ندا ن قوای امریکایی در افغا نستا ن را به دلیل پیروز نه شدن در جنگ مد نظر قرار دهد .
طبق همین خبر  به گفته مقا ما ت ایکه  نخواستند نا م شا ن فا ش شود دونا لد ترامپ گفته است : ما پیروز نه شده ایم .
علاوه بر این زما نیکه جلسه تما م شد  ایستیو بنون – ستراتژیست  ارشد  دو نا لد ترامپ  درگیر بحثی  توام با  " فریا د زد ن"  با هر برت مک مستر – مشا ور  امنیت ملی قصر سفید شد  و اختلاف آنها بر سر مسیر  سیا ست امریکا در افغا نستا ن بود .
بر اسا س همین خبر  قرار بود مشا ورین ارشد رییس جمهور امریکا   امروز پنجشنبه  جلسه دیگری دا یر نما یند .ختم/   آشنا

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

دکمه بازگشت به بالا