امنیت

زنان ننگرهاری: ازنظامیان خود حمایت می کنیم ودرکنارشان ایستاده ایم

جلال آباد/ ۲۳ جوزا/ باختر
ده ها زن در شهرجلال آباد مرکزننگرهار درراه پیمایی یی حمایت شان را از نظام جمهوریت ونظامیان ابراز کردند و ازطالبان خواستند برای دست یابی به صلح سرتاسری در افغانستان، به گفت وگو های سازنده با حکومت تمکین کنند.
این راه پیمایی را شبکۀ جامعۀ زنان توانمند راه اندازی کرده بود.
زنان راه پیما گفتند که ازنظامیان شان همچو پاسبانان افغانستان حمایت می کنند.
یکی ازاین زنان به آژانس باخترگفت که با آغازروند خروج نیروهای خارجی ازافغانستان، طالبان بهانه یی برای ادامۀ جنگ ندارند وباید به گفت وگو های سازنده به جمهوری اسلامی افغانستان تن دهند.
اوگفت« ازسربازان دلیرخود حمایت می کنیم، جانبازی وفداکاری آنان است که ما استیم.»
زنان ننگرهاری ازطرف های درگیری به ویژه گروه طالبان خواست برای ایجاد فضای گفت وگو، به آتش بس سرتاسری تن دهند.
این راه پیمایی درحالی انجام می شود که طالبان بیشتر از هرزمانی برحمله های شان در افغانستان افزوده اند؛ حمله هایی که قربانیان اصلی آن غیرنظامیان اند.ختم/ابوی

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا