اقتصاد

سه صد پروژه درولایت کندز تطبیق شد

کندز/ باختر/ 12/ اسد
ریاست احیا و انکشاف دهات کندز سه صدویک پروژه را درمرکز وولسوالی های این ولایت تطبیق نموده است.
این پروژه ها از طریق برنامه همبستگی ملی از آغاز سال مالی که تاحال هفت ماه ازآن می گذرد نظر به پیشنهاد مردم تطبیق و به بهره برداری سپرده شده است.
این مطلب را انجنیر صبغت الله نظری رییس احیا و انکشاف دهات ولایت کندز به آژانس باختر گفت که مجموعه هزینه این پروژه ها بیشتر از چهارصدملیون افغانی شده که ازآن بیشتر از بیست وچهار هزار خانواده بطور مستقیم بهره مند شده اند.
گفته میشود ، این پروژه ها به اساس پیشنهاد مردم و با توجه به نیاز مندی آن ها به همکاری شوراهای محل تطبیق گردیده است.
این پروژه ها شامل اعمار پنجاه و نه کیلومتر سرک ، ششصد و هفت پایه پلچک ، حفر سه صدوسی و شش حلقه چاه آب آشامیدنی اعمار دوازده باب مبرز ، شانزده مرکز اجتماعی برای شوراهای محل تطبیق گردیده است.
همچنان دو هزار و دوصد و هشتاد متر دیوار استنادی و صدها متر دیوار های محافظوی نیز شامل این پروژه ها میباشد.
رییس احیا و انکشاف دهات افزود که علاوه از پروژه های بهره برداری شده یکصدو پنج پروژه دیگر تحت کاربوده که درآینده های نزدیک افتتاح خواهد شد. 

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

دکمه بازگشت به بالا