سیاستاخبار

شورای عالی ستره محکمه هشت نوع وثیقۀ شرعی را مورد بحث قرار داد

کابل/5اسد/باختر

شورای عالی ستره محکمه امروز تحت ریاست قانونپوه سیدیوسف حلیم قاضی القضات ورییس ستره محکمه برگزار شد .

یک منبع خبری ستره محکمه به آژانس باختر خبر داد، شورا نخست با تاکید به رعایت اصول وقواعد درتعیین جزاء ، خاطر نشان کرد تا محاکم حین تعیین جزاء، انگیزه و ماهیت جرم ، تناسب خطر وزیان اجتماعی یا فردی جرایم ارتکابی ، شخصیت ، احوال و سوابق متهم و احوال مخففه و مشدده جرم را با توجه به حکم ماده 208 کود جزاء جداً مد نظرداشته باشند.

بعد متکی به حکم مقام ریاست جمهوری اسلامی افغانستان ، هشت نوع وثیقه شرعی باقیمانده ازلحاظ شکل و محتوا مورد بازنگری قرارگرفت و با ورود تصحیحات و تکمیل لازم نهایی هدایت داده شد تا غرض طبع به مرجعش فرستاده شود .

متعاقباً طبق اجنداء استهداات واصله تحت بحث قرارگرفت ، درموارد نحوۀ مجرایی محصول فیصله های منقوضه که به اصلاح اختتام میابند و ساختاراخذ محصول از قضایای تخلیه اماکن تجارتی در روشنایی احکام قوانین نافذه رهنمایی های لازم به عمل آمد و نیز تصمیم گرفته شد تا معضل مربوط به اجتناب مراجع ذیربط عدلی از اخذ عرایض ادعا های کذب شهادت شهود ،  کذب نظر اهل خبره و یا جعل اسناد درروند تجدید نظرخواهی ، به کمیته عالی هماهنگی نهاد های عدلی و قضایی ارجاع شود .

درادامه روی برخی از تخلفات قضایی غور بعمل آمد و بادرنظرداشت  نتایج گزارش های تفتیش عادی و اقتضایی به دوتن تن از قضات محاکم استیناف هرات و  غور د رمطابقت به احکام  مقرره طرز رسیدگی به تخلفات قضایی جزا های لازم تادیبی تجویز شد .

به همین ترتیب روی یک تقاضای تجدید نظر مدنی درپرتو شرایط حکم ماده 482 قانون اصول محاکمات مدنی غور بعمل امد و به یک عده از درخواستهای تبدیلی محکمه در قضایای  مدنی و جزایی نیز رسیدگی شد .ابوی

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا