امنیت

صدها کیلوگرام مواد مخدرکشف شد

 

شرن 10 دلوباختر

ماموران امنیتی ولایت پکتیکا درجریان دوعملیات ویژه موفق به کشف صدها کیلوگرام مواد مخدرشده اند.

این مواد روزگذشته ازدومنزل ازمربوطات شهرشرن وولسوالی متا خان کشف شده است.

عبدال شاه ظریفی آمرامنیت پولیس ولایت پکتیکا به آژانس باخترگفت که دراین دوعملیات ویژه یک صدوبیست وهشت کیلوگرام چرس ویک صدو بیست کیلوگرام  بنگ دانه به دست آمده است.

گفته می شود که درپیوند به نگهداری این مواد مخدریک تن دستگیرشده است.

ظریفی می گوید که مواد مخدرکشف شده قراربود به بیرون ازافغانستان قاچاق شود.

به اساس ارقام ارایه شده ، ازشروع سال تاکنون نزدیک به بیست هزارکیلو گرام مواد مخدرتوسط ماموران امنیتی پکتیکا ازنزد قاچاقبران کشف وبه دست آمده است.

به اساس این ارقام درپیوند به این مواد بیست وسه تن دستگیرشده وبه ارگان های عدلی وقضایی سپرده شده اند.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

دکمه بازگشت به بالا