اخباراقتصاد

عواید مالیاتی سال 1399بدخشان افزایش یافته است

فیض آباد/30 دلو / باختر

درسال مالی ۱۳۹۹ عواید مالیاتی مستوفیت بدخشان نسبت به برنامه داده شدۀ وزارت مالیه شش اعشاریه وسه در صد افزایش را نشان می دهد.

این مطلب را مستوفی بدخشان درصحبت با احسان الله براتی خبرنگار آژانس باختر بیان کرد و گفت که با وجود مرکزی شدن عواید مالیاتی موسسات، مخابرات،ترانسپورت و تقاعد کار مندان دولت،مستوفیت بدخشان توانسته است با ایجاد سیستم های منظم و شفاف مالیاتی و تطبیق بر نامه های اساسی، عواید آن ولایت را به بیش ازدوصد وچهل وهشت میلیون افغانی برساند که نسبت به برنامه دادۀ شده وزارت مالیه ، شش اعشاریه سه در صد افزایش را نشان می دهد.

محمد مقصود اصفیا مستوفی بدخشان دراین مصاحبه گفت که اداره مستوفیت بدخشان درسال مالی ۱۳۹۹ بیش ازدوصدوسی وسه میلیون افغانی برنامۀ گرداوری عواید وزارت مالیۀ را در یافت کرده بود که توانسته اندوصدوچهل وهشت میلیون افغانی عواید جمع آوری کنند که بیش ازشش درصد افزایش را نسبت به برنامۀ داده شده وزارت مالیه را نشان می دهد .

مستوفی بدخشان میگوید: منابع عایداتی در سطح بدخشان خیلی محدود است و از بخش معادن که بدخشان یک ولایت سر شار از منابع زیر زمینی مانند طلا، لاجورد، بیروج و سایر احجار قیمتی و نیمه قیمتی دیگر است ، متضرر هستیم، که تاهنوز به شکل قانونی اش استخراج نمی شود و منابع عایداتی خوب بدخشان به حساب می آید،  اما هیچ گونه قرار داد در بخش معادن  و جود ندارد که ما بتوانیم مطابق قوانین نافذ کشور مالیه جمع آوری کنیم. نیلوفر دانش

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا