سیاست

متن کامل بیانیه حامد کرزی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان

در محفل تجلیل از هشتم مارچ روز جهانی زن

خواهران و برادران عزیز! بسیار خوشحال هستم که امروز بازهم در افغانستان روز بین المللی زن را تجلیل می کنیم و محفل بسیار خوبی داریم و از سفری که ما ده سال پیش آغازکردیم امروز سخنی بگویم، از پیشرفتهای ما و از آرزوهای ما به طرف آینده بهتر.

من دیشب یاداشت های را که دفتر برایم ترتیب کرده بود برای محفل امروز مرور می کردم و دیدم که الحمدالله برای زنهای افغانستان در ساحات مختلف زندگی پیشرفتهای بسیار زیادی صورت گرفته بعضی از پیشرفتها را خود ما شاهد بودیم و در آن سهم داشتیم، پیشرفتهای دیگری هم که در اینجا ذکر شده از روی ارقام باعث خوشی و دلگرمی بیشترم شد. من یادم نمی رود هیچ وقت روز را که ما در ولایت پکتیکا بودیم، نمی دانم سال اول حکومت ما بود یا سال دومش بود خوب از این حکومتهای متعددی که آمد از موقت تا انتقالی تا این حکومت قانون اساسی ما آغاز کار بود آنجا با یک تعدادی از علمای دین و ریش سفیدهای و موی سفیدهای محل صحبت می کردیم نمی دانم که یکی از ولسوالی های پکتیکا بودند و از من آرزوی ایجاد کلینکهای نسایی کردند. گفتند که اولادها و دختران ما در وقت ولادت به تکلیف هستند و ما از شما کلنیک می خواهیم تا زندگی آنها آرام شود از آنجا من این انتباه را گرفتم که افغانستان توسط مردمش توسط بزرگ ها و ریش سفیدهای وطن و علمای وطن داره قدم به طرف بهبود زندگی زنها می گذارد و آزادی های را که دین ما به آنها حق می دادند و مسلم است، به آنها می رسد و زندگی خود را در پرتو احکام دین ما به خوبی پیش می برند باز قانون اساسی افغانستان آمد و در قانون اساسی افغانستان اینکه زنها اشتراک کامل در شورای ملی و ولایتی و در حکومت داشته باشند از طرف همین ریش سفیدهای افغانستان در لوی جرگه این قانون تثبیت شد و تصویب و فیصله شد و در پرتو احکام آن قانون اساسی است که الحمدالله افغانستان امروز در تمام جهان از لحاظ حقوق زنها که قانون برایشان داده و جایگایشان در مراجع دولتی چه شورا و شورای ولایتی می گویند در جائیکه انتخابات میشود و مردم رأی می دهند، بیستم کشور جهان است نمی دانم. بدون شک که تعداد زنها در شورای افغانستان زیادتر از تعداد زنها در شورای امریکاست و تعداد زنها در شورای افغانستان زیادتر از تعداد زنها در بسیاری کشورهای اروپاست بعضی کشورها در ماحول و اطراف ما کوشش می کردند که همین پیشرفتهای را که افغانستان در این ساحات بدست آورده است، اینها را آنها هم تدوین کنند و قانون کنند و به او برسند. در معارف پیشرفتهای بسیار زیادی داشتیم، در تحصیلات عالی پیشرفتهای زیادی داشتیم تعداد زیادی دخترهای افغان حال داکتر و انجنیر می شوند و به تحصیلات عالی به هر طرف جهان میروند. چند روز پیش یک خطی به زبان انگلیسی از یک دختر افغان برایم رسید که بسیار تعلیم یافته عالی بود و از من خواسته بود که برایش زمینه برابر کنم و برود به انگلستان و در آنجا در رشته حسابداری و محاسبه تحصیل کند. در محاسبه ماستری بگیرد. از خانم اعتمادی خواهش کردم تا با آن دختر

افغان گپ بزند و معلوم شد که راستی یک دختر بسیار رسیده است،  به قلم خود خط نوشته کرده بود و خط را دیروز من خودم خواندم. پیشرفتهای فوق العاده داریم البته که با تأسف مشکلات زیادی هم است که هنوز زنهای افغانستان با آن روبرو هستند. خشونت علیه زنها یک مسئله بسیار عمده است و زنها را در بد و در بدل پول در فامیلهای به شوهر می دهند و در عدم رضایتشان این مسایل مشکلات عمده کشور ما ست.

در برابر آزادی زنها در افغانستان که از این محفل باز هم بر علماء افغانستان صدا میکنیم، بر ریش سفیدان و موی سفیدان افغانستان صدا میکنم که این عمل نا شایسته را دین ما و اسلام ما قطعاً منع کرده و در جامعه این ها تبلیغ بکنند و مردم را از این منع کنند و دختران را در جامعه ما زیاتربه درس تشویق کنند و بالاخره با آرزوی که روزی زن در افغانستان جایگاه خود را در جامعه ما به ترتیبی یافته باشد که آرزوی آنهاست.

فقط خواهران و برادران عزیزم از راه تعلیم، درس خواندن میشود تا هم با حقوق خود آگاه شویم و هم مصدر خدمت به جامعه خود گردیم و از راه تعلیم در جایگاه خویش در جامعه برسند، البته درین جا مردان افغانستان متأسفانه نسبت به مردان جهان پس ماندند به دلایل تاریخی که بر کشور ما آمده، امیدوار هستم که زن، مرد، بچه و دختر افغانستان تعلیم بکنند و درس بخوانند و درس بخوانند و درس بخوانند.

پس ما درین عرصه پیشرفت ها و مشکلات هم داریم، ولی میخواستم به یک نقطه بسیار کوتاه اشاره کنم، چند روز پیش شورای سراسری علمای افغانستان تشریف آورده بودند و در جلسات ما که ماهوار یا دو ماهه که به همرای ما دارند به ارتباط خشونت علیه زنان صحبت داشتند و در آنجا در پرتو احکام دین ما اصولی را بیان کردند در رابطه با حقوق زنها و آن از طرف مطبوعات غربی با یک ترتیب جلوه داده شد که گویا علماء دین ما علیه حقوق زن صحبت کردند، نه خیر این علماء بودند که این قانون اساسی کشور ما را به همرای ما ساختند، این بزرگان وطن ما بود که قانون اساسی را به همرای ما ساختند و این به هیچ عنوان به این معنی نبوده آزادی های زنها در افغانستان، حقوق شان در افغانستان، پیشرفت شان در افغانستان از طرف جامعه ما تضمین شده که در آن همه ما هستیم، ه جوانان هستند، سفیدان، تعلیم یافته و همه هستند، مردم دهات و علماء ما هستند، پس این حقوق را که شما زنان در افغانستان به حق به دست آوردید و به طرف گرفتن زیاتر هستید و به طرف پیشرفت هستید ضمانت این را ملت افغانستان کرده و ملت افغانستان در همه ملت شامل آن علماء کرام دین، بزرگان قوم ،ریش سفیدان، همه شان هستند، از این مطمین باشید.

پیش از این که بیایم به همرای محترم مولوی صاحب کشاف تیلیفونی صحبت کردم و به صحبت کردم که مولوی صاحب اگر ما درست نه فهمیده باشیم که بفهمیم که گپ چیست، باز او گفت که نه خیر! اصول و احکام دین ما را بیان کردیم و زنان افغانستان در پرتو اساسات دین مقدس ما تمام آزادی های که قانون اساسی و جامعه افغانستان با آنها داده اند، حق حقیقی شان است، به آن دست دارند به تعلیم، به کار، به انتخابات، به تجارت، به داد وستد در همه ساحه زندگی خوش آمدند و نه تنها پشتیبان شان هستیم بلکه اینها خود شان گیرنده حقوق شان هستند و ما به تمام معنی این را تایید میکنیم بلکه این طور گفتند که زنهای افغانستان دوش به دوش مردهای افغانستان در ادوار مختلف تاریخ افغانستان به همرای مردها یک

جای شانه به شانه از این کشور دفاع کرده اند، شعراء، دانشمندان و علمای دین داشتند و با این جامعه خود مصدر خدمت بزرگ شدند.

پس این چیزیکه در مطبوعات غرب آمده مطمئن هستم که شما آگاه هستید که آنرا توجه نمی کنید این حقوق نه کم شده و نه کم میشود بلکه به طرف زیاد شدن روان است و به طرف زیاد شدن زیاتر توان خود زنهای افغانستان که از طریق کسب تعلیم و درس خود را با آن جایکه باید برسند در جامعه افغانستان برسانند و مردها هم از طریق درس و تعلیم فراهم آوری وسایل علم خود را درجهان زن و مرد افغانستان بحیث یک ملت بجای برسند که آرزوی ملت افغانستان است که انشاالله با آن جهت روان هستیم.

خواهران و برادران عزیز ما سه روز پیش یک قرارداد مهم را با امریکا امضاء کردیم بعد از کوشش چندین ساله و بسیار زیاد بعد از جگرخونی ها و مجادله بسیار زیاد که زندان بگرام و زندانهای را که امریکائیها در خاک ما داشتند، به دولت افغانستان سپرده شوند انشاالله دو سه روز بعد قوماندان زندان مقرر میشود که از صاحب منصبان خود ما میباشد و این سلسله تا شش ماه تکمیل میشود. هم چنین چند روز بعد در مورد توقف حملات شبانه سر خانه های مردم افغانستان و حملات خاص اینها صحبت داریم و درین راستا هم کامیابی های را بزودی بدست میآوریم و سلسله انتقال قدرت به مردم افغانستان به دولت افغانستان ادامه پیدا میکند در سال 2014 ویا حتی شاید پیشتر از آن قوای خارجی از افغانستان بیرون میروند به طرف خانه و وطن شان میروند و ملت افغانستان صاحب خاک خود، برای دفاع خاک خود وتنفیذ قانون کاملاً اختیار خود را به دست خود میگیرد و این را خوب گوش کنید خواهران این به خیر افغانستان است. رفتن عساکر خارجی پس به خانه های شان در 2014 به خیر افغانستان است، به خیر آنها هم است و به خیر ما هم است، در کنفرانس بن ما و جامعه جهانی توافق کردیم که بعد از 2014 تا 2024 افغانستان را یاری میکنند و کمک میرسانند و با دولت امریکا مذاکرات ما نزدیک شده و دو شرط لویه جرگه ما را پذیرفتند و این دو شرط که عملی شد، یک شرط اش عملی شده یکی دیگر اش هم عملیات شبانه است آن هم که به توافق برسیم و امضاء کنیم بعد از آن ما آماده می شویم که در مورد همکاری های استراتیژیک افغانستان و امریکا صحبت خود را ادامه دهیم و در آن جا توافقاتی نو این مطرح کردیم که حاضر هستیم پیش از کنفرانس شیکاگو که در ماه ثور و جوزا برگزار می شود در آن جا پیش از آن افغانستان و امریکا قرارداد استراتیژیک را امضاء کند ولی در این قرارداد استراتیژیک مسئله تسهیلات نظامی افغانستان که امریکا از آن استفاده میکند، پایگاهای افغانستان که امریکا از آن استفاده میکند نمی باشد فقط چوکات عمومی همکارهای استراتیژیک امریکا و افغانستان را امضاء میکنیم و باز یک سال دیگر وقت میگیریم تا به دقت چگونگی استفاده پایگاهای افغانستان توسط امریکا، چگونگی تسهیلات نظامی افغانستان توسط امریکا و اینکه در بدل آنها چه میدهد و ما چه میدهیم، آنها چه مسؤولیت داشته میباشد و ما چه مسؤولیت داشته میباشیم، چه تعداد عساکر شان در پایگاهای شان می ماند، آنها در افغانستان چه نقش میداشته میباشند، آیا بیرون می روند نه می روند، در تربیه عسکر ما چه نقش داشته میباشند و این تمام مسایلی است که باز در ظرف یک سال آینده بالای آن بحث میکنیم وقتیکه به توافق رسیدیم باز آن را به منفعت هر دو کشور منفعت افغانستان و منفعت آنها که طبعاً آنها بحث میکنند امضاء میکنیم پس بسیار به دقت به پیش روان هستیم و بسیار به زره بینی و کندن کاری بسیار نازک کاری به پیش روان هستیم که تمام منافع افغانستان در آن جا نظر گرفته شده باشد و مطمین شده باشیم که از این قرارداد های که ما با جهان کردیم اول اش با هند بود چند ماه پیش باز رفتم به ایتالیا، فرانسه و انگلستان قرارداد استراتیژیک بسته کردیم و با این شرایط که دارد آهسته آهسته مهیا می شود با امریکا قرار داد استراتیژیک امضاءمیکنیم. منافع افغانستان را، حاکمیت ملی افغانستان را، استقلال افغانستان را و اختیار کامل افغانستان را در نظر گرفته، این جا توافق ما این است که بعد از 2014 که قوای خارجی از افغانستان بیرون می شود و قوای خود ما امنیت مملکت را میگیرد، امریکا و رفقایش در غرب و جاهای دیگر و ناتو و در بیرون از ناتو سالانه برای عسکر و پولیس و قوت های امنیتی افغانستان چهار اعشاریه یک میلیارد دالر میدهد یعنی چهار هزارو یک صد میلیون دالر تعهد کردند که آنها به ما میدهند و توسط آن ما عسکر خود را معاش میدهیم و تمویل میکنیم، بحث ما در این مورد همچنین با امریکا در این است که خوب عسکر ما را شما برای ده سال دیگر به این ترتیب تمویل میکنید و معاش میدهند از طریق سپردن چهار میلیارد دالر به افغانستان ولی طیاره ای را که ما می خریم توپ و تانگ که ما می خریم تجهیزات را که ما می خریم آن را شما برای ما میدهند مفت میدهند به پول میدهند یا  نمیدهند اگر ناتو و امریکا نمی دهند پس آیا مانع این نمی شوند که ما یا از هند، روس، چین، پاکستان ، ایران، پولند، چک و سلواک و یا از کشور دیگری آنها گفتند نه خیر مانع نه می شویم پس پیلوت را که طیاره روسی را به هوا پرواز می دهد از این پول میدهند یا نه میدهند این تمام جزئیات گپ های است که ما همرای شان کار داریم تمام جزئیات گپ که جای مبهم و تاریک و گوشه نا روشن شده نه مانده باشد کار خود را پیش میبریم به اطمینان شما کارتان را بکنید مکتب تان بروید و درس تان را بخوانید و خواری تان را بکنید خانه بسازید، عروسی کنید، خوشحالی کنید  و تمام کارهای خود را پیش ببرید ما این عمومیات مملکت خود را برابر کرده خود را به طرف آینده خوب و روشن پیش می بریم به همرای همسایه ها، همچنان بسیار به دقت کار داریم. سفر اخیر ما به پاکستان یک سفر بسیار خوب بود، سفر با دست آورد بود. برای بار اول بعد از ده سال چیزی که ما و آنها با هم توافق کردیم از جانب ما هم اعلان شد از جانب آنها هم اعلام شد با ایران همچنان با روس همچنان با چین در همین دو روز دو هیات ما رفت با ایشان مذاکرات مفصل داشتیم هیچگونه تشویش نداشته باشید، میخواهم به تفصیل برایتان صحبت کنم که بعضی وقت ها  در مطبوعات میشنوم و در این سخنرانی های چه میگویند در این تلویزیون ها، آزادی است و مطبوعات است و سخن میگویند هرچیز نوشته میکنند که افغانستان اینطور است. بعد از سال 2014 چه میگویند نخیر تمامش به خیر ما است. انشاالله که صاحب اختیار کامل در این وطن خود شویم و وطن خود را پیش ببریم. در امنیت و در ترقی و در تفاهم و همکاراستراتیژیک. پراکنده گی ایجاد نمی شود، تمام کارها به بخیر درست میشود و ما اختیار وطن خود را کاملاً به دست خود می گیریم. گاهی اوقات کسی می آید میگوید بعضی تاجران می روند و فرار می کنند. بلا بزنیش که پول از اینجا پیدا میکند و باز امریکایی که نبود می گریزد او همی حالا هم برود کارش نداریم این وطن خیر خیرت و آرامی می باشد ترقی ما بیشتر و زیاد تر میشود پول ما می آید پول به اختیار خود ما می باشد. مسئولیت دولت افغانستان میباشد، قوت های عسکری ما تقویه هستند، کاملا تقویه هستند. قوت های اردوی ما تقویه هستند قوت های امنیتی ما تقویه است و مملکت خود را ملت افغانستان به طرف آرامی و قراری پیش می برد. چیزی که باعث ثبات افغانستان میشود این نیست که آیا در اینجا عسکر خارجی است یا نیست، چیزی که باعث ثبات افغانستان میشود روابط وسیع ما با جهان است، چیزی که ما را خراب کرد همین گپ بود. روزیکه ما مجاهدین آمدیم به حکومت رسیدیم سال 1371 که ما آمدیم به کابل به صفت حکومت اول مجاهدین ما را جهان رها کرد تمام سفارت های خود را بسته کردند، یادتان است و رفتند امریکا بسته کرد انگلیس بسته کرد فرانسته بسته کرد یک جرمنی همرای ما ماند دیگرایش تماًم بسته کردند. هند، پاکستان و ایران ماندن و این دیگران رفتند و ما هم به ترتیبی که باید عاقبت اندیشمی بودیم ، نه همسایه های خود را درست تحلیل کردیم نه اوضاع خود را تحلیل کردیم به همان ترتیب عسکرما، اردوی ما، تانک وتوپ و طیاره ما تمامش برباد شد در وطن توسط خود ما تکه تکه شد. حالا آن طور نیست حالا بر عکس آن است. اینها می روند، امریکا می رود با ما یک قرارداد استراتیژیک امضا میکند که در آن قرارد داد تنها به عسکر ما سالانه چهار ملیارد دالر میدهند. خواهران و برادران!  باز سازی و دیگر موضوعات علعیده است. چهار ملیارد دالر اینها می دهند، 500 میلیون آن را خود ما می دهیم. قراردادی معدنیات ما میشود قرار داد های راه آهن ما میشود، قرار داد های دیگر ما میشود منطقه به ما ضرورت دارد، روابط ما وسیع است، حاکم اوضاع وطن خود هستیم و حاکم روابط وطن خود هستیم. بی غم به قراری اولاد های خود را مکتب روان کنید، درس های خود را بخوانند و سبق خود را بخوانند خود را برسانند. اگر خوده نرساندیم، درس نخواندیم، تعلیم نکردیم ده سال بعد 15 سال بعد که پول دنیا سر ما قطع شد اینجا است که ما به مشکل روبرو میشویم.

 مشکلات که برای ما رخ داد از نبود تعلیم در وطن ما بود. پاکستان صاحب منصب ورزیده دارد ماهم باید داشته باشیم. از طریق تعلیم میشود ایران توان این را دارد که راکت بسازد از تعلیم ساخته تنها از تیل شده نمیتواند، از نفوس نمی تواند شود، از طریق تعلیم میشود. اسرائیل یک وطن کوچک است تماماً را در قطی کرده است. هندی که نان و آب نداشت در غربت و فقر زندگی می کرد امروز یکی از بزرگ ترین کشورهای صنعتی و زراعتی جهان است. یکی از جوامع بسیار با افتخار جهان است هم در آزادی های مدنی خود، هم در آزادی های سیاسی خود هم در ترقی خود و هم در پیشرفت جامعه، به زور تعلیم شان به زور هنری که اینها از تعلیم کردند پس تعلیم و تعلیم. چنانچه در لویه جرگه هم گفتم، باز هم خواهران وبرادران می گویم که تعلیم دختر و پسر افغان، این مملکت و آینده اش را مصئون و آرام می سازد و انشاالله و تعالی وطن ما به طرف خوبی روان است. پروگرام صلح هم تا یک حدی گفته میتوانم که به خوبی روان است. ما و امریکا بین خود تفاهم بهتر داریم که قبلاً نبود، حالا تفاهم ما و امریکا در این راستا بهتر شده به همراه پاکستان تفاهم ما بهتر شده به همرای دیگه کشورها تفاهم ما بهتر شده است. خود طالبان هم تعداد زیاد شان میخواهند که صلح باشد وامن باشد وبیایند به وطن خود اینها هم دیدند که به اصطلاح پشتو که" پردی کټ تر نیمو شپو دی " دیدند که تخت بیگانه تا نصف شب است و با این همه ما باید بدانیم که پردی کټ تر نیمو شپو دی. لهذا تخت خود را داشته باشیم و خانه را داشته باشیم و آن را آباد کنیم. البته در همکاری و یاری جهان و کوشش و خواری خود ما و بلاخره پول جهان ما را کمک میکند، ولی افغانستان را دست محکم و توانای خود ما می سازد.

بخیر باشید برادران و خواهران. تا دیدار آینده می خواهم باز هم بگویم که کارهای خود را خوب پیش ببرید، خیرخیرت است.

 

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

دکمه بازگشت به بالا