امنیت

مرحله ی دوم انتقال مسوولیت های امنیتی از ولایت پروان آغاز گردید

نیروهای بین المللی  امروز رسما" مسوولیت امنیتی ولایت پروان درشمال کشور را به نیروهای افغان سپردند.
  پروان نخستین ولایتی است که مرحله دوم انتقال مسوولیت های امنیتی ازآن آغازمی شود.
  دوکتوراشرف غنی احمدزی رییس کمیسیون تنظیم برنامه انتقال مسوولیت های امنیتی ازنیروهای بین المللی  به نیروهای افغان می گوید که ظرف چند روزآینده مسوولیت امنیتی تمامی مناطقی کشورکه شامل مرحله ی دوم انتقال میباشد ، ازنیروهای ناتوبه نیروهای افغان سپرده خواهد شد.
درین مرحله قراراست درپهلوی مناطق امن ، مسوولیت امنیتی برخی ساحات نا امن درولایت های هلمند ، غزنی ، ننگرهاروتخارنیزازنیروهای ناتوبه نیروهای افغان سپرده شود.
  مقامات افغان می گویند که با تکمیل مرحله ی دوم انتقال ، پنجاه درصد خاک افغانستان زیر پوشش امنیتی نیروهای افغان قرار میگیرند.
به گزارش آژانس اطلاعاتی باختر،دوکتوراشرف غنی احمدزی امروزدرمراسم آغازمرحله دوم انتقال مسولیتهای امنیتی در ولایت پروان گفت که حکومت افغانستان با پذیرفتن مسوولیت های امنیتی کشور، خود را برای سال 2014 آماده می کند ، سالی که درآن تمامی نیروی نظامی خارجی ازافغانستان خارج می شوند.
طبق ارقام ارایه شده ، تعداد نیروهای نظامی افغان درحال حاضربه مرزسه صدو چهل وپنج هزاررسیده است وانتظارمی رود این کمیت بیشتر گردد.
سترجنرال عبدالرحیم وردگ وزیردفاع ملی دراین مراسم گفت که نیروهای اردوی ملی درحال حاضربه کمک جامعه ی جهانی مجهز باجنگ افزارهای سبک وسنگین شده اند.
درین حال وزیردفاع ملی برای گرفتن تمامی مسوولیت های امنیتی تا سال 2014 خواهان ادامه ی کمک های جهان برای تجهیزوتربیه ی نیروهای اردوی ملی شد.
جان آلن فرمانده عمومی نیروهای خارجی درافغانستان درمراسم اغازمرحله ی دوم انتقال مسوولیت های امنیتی به نیروهای افغان درپروان گفت که ناتو بعد ازسال 2014 نقش کمکی به نیروهای افغان راخواهد داشت. او گفت که پس ازپایان ماوریت نظامی ناتودرسال 2014 این سازمان به آموزش وتجهیزنیروهای افغان ادامه خواهدداد.
ازسوی دیگرراین کراکر سفیرایالات متحده ی امریکا در کابل دراین مراسم به ادامه ی کمک های کشورش برای خود کفایی امنیتی ودفاعی وبازسازی افغانستان تاکید کرد.
درحال حاضر یکصدوچهل هزارنیروی نظامی خارجی درافغانستان مستقراند.
گفته می شود این نیروها تا سال 2014 میلادی به ماموریت سیزده ساله ی درافغانستان پایان خواهند داد.
 

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

Leave a Reply

Your email address will not be published.

دکمه بازگشت به بالا