سیاست

مردم: توقعات مردم افغانستان در کنفرانس بن مطرح شود

بن امروز میزان کنفرانس بین المللی میباشدکه با حضور نماینده گان ارشد بیشتر از نودکشور جهان درمورد افغانستان برگزار میگردد.
اشتراک کننده گان این کنفرانس تعهدات درازمدت شانرا بعد از سال 2014 برای افغانستان اعلام میکند.
مردم بیشتر به این کنفرانس دل بسته اند زیرا به آینده افغانستان تعلق میگیرد ، به آینده کشوری که به بسیاری از دشواری های ومشکلات درده سال گذشته غلبه کرده است.
حمیدالله یکتن از کارمندان دولتی به این باوراست برگزاری کنفرانس یک موضوع است اما آنچه دراین کنفرانس فیصله و تعهد میگردد جانب دیگر مساله میباشد.
به باور وی اکنون جامعه جهانی به این نظر رسیده اند که تنها انتخاب جنگ راه پیروزی درافغانستان نیست به گفته او تسریع روند بازسازی درافغانستان ، راه اندازی پروژه های ایجاد فرصت های کاری و آموزشی میتواند راه دیگر خاتمه جنگ درکشور باشد.
او گفت "تقاضای مردم افغانستان ازجامعه جهانی این است که با کمک شفاف روشن، مردم افغانستان رایاری رسانند." اما شکیلا که سابق بحیث معلم دریکی از مکاتب دختران تدریس می کرد ، کنفرانس بن را بهترین فرصت برای همکاری ها منطقه یی تعبیر میکند و میگوید ، این کنفرانس یکباردیگرنماینده گان کشور های جهان را دربن جمع کرد تا روحیه همکاری منطقه ای برای حل بحران درافغانستان بیشتر گردد. به باور او عدم اشتراک پاکستان دراین کنفرانس میرساند که آنکشور هرگز در فکر نجات منطقه از بحران نیست، بلکه به اهداف توسعه طلبانه ای خود می اندیشد.
به باور وی تروریزم وبحران منطقه بیشتر در تفاهم و همسویی کشور های منطقه رابطه دارد .
اما شکرالله دستفروش در جاده آسمایی میگوید که به کنفرانس بن فکر نمی کند ، زیرا کنفرانس های زیاد برگزار شده اما در زنده گی او تغییر به وجود نیامده است.
او میگوید "به کنفرانس بن فکر نمیکنم به خاطری که زمستان رسید و نرخ مواد سوختی به آسمان رفت ، من درفکر زمستان هستم ."
به هر حال مردم از حکومت میخواهند تا توقعات مردم افغانستان را درکنفرانس مطرح سازد.
مردم ازجامعه جهانی میخواهند گره از مشکل افغانستان گشوده شود ، جنگ خاتمه یابد ، مشکلات دراین راستا شناسایی و برای حل آن تصمیم اتخاذ گرددو بس .
 

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

Leave a Reply

Your email address will not be published.

دکمه بازگشت به بالا