تبصره و مرور بر مطبوعات

مروری به نشرات برخی از روزنامه های چاپی غیر حکومتی درپایتخت سه شنبه 10 اسد

کابل باختر/ 10/ اسد

شماری از روزنامه های چاپی غیر حکومتی درپایتخت که بدسترس قرارگرفته اند درشماره های امروزی به بحث روی مسایل مختلف سیاسی و نظامی درکشور پرداخته اند و نیز اخبار و گزارشهای را درمورد رویدادهای جاری کشور و منطقه نشر کرده اند.

 روزنامه وحدت دربرگ نخست درکنارنشرسایر مطالب زیر عنوان ، امنیت نیست وکلاهم باج می دهند نوشته .

درپی اظهارات یکی از اعضای مجلس نماینده گان مبنی بر پرداخت پول ازسوی برخی نماینده گان شورای ملی به طالبان ، شماری ازکارشناسان مسایل سیاسی این اظهارات بیانگر وضعیت بد امنیتی و دست داشتن مسیر های اصلی ولایات به دست دشمن عنوان میکند.

 ادامه راکت باری برمناطق سرحدی عنوان مطالب دیگری است که روزنامه وحدت در برگ نخست چاپ کرده و نوشته :وزارت داخله از آغاز دو باره راکت پراگنی های پاکستان برمناطق شرقی کشور خبر میدهد و میگوید که این حملات برای مدت کوتاهی متوقف شده بود اما از شب دوشنبه دو باره آغاز یافته است.

 این روزنامه مطلبی را پیرامون ولسی جرگه مبنی بر افراد دارای دو تابعیت نشر کرده است اما روزنامه هشت صبح در برگ نخست زیر عنوان ، دو تابعیت نشر كرده اما روزنامه هشت صبح دربرگ نخست زير عنوان دو تابعيه  ها نمی توانند سفیر شوند به فیصله ولسی جرگه توجه کرده و این مساله را درصفحه دوم دنبال کرده است.

 این روزنامه همچنان خبرداده که مجلس نماینده گان پیمان استراتیژیک بابریتانیا را تاییدکرد.

به نوشته هشت صبح نگراني از افزایش اختطاف ها درهرات افزایش یافته است.

پارلمان بدون اجندا عنوان سرمقاله هشت صبح است هشت صبح در برگهای دیگری شماره امروزی به نشر سایر مسایل پرداخته است اما روزنامه انصاف دربرگ نخست از قول مشاور حقوقی رییس جمهور نوشته که عدم اجرای فرمان رییس جمهور از مسوولین دولتی جرم پنداشته میشود.

روزنامه انصاف درمطلب دیگری زیر عنوان ، ارزش کارت افغانستان دربازی انتخاباتی امریکا نوشته : درگرماگرم مبارزات انتخاباتی امریکا و رقابت سنتی میان بازی های جمهوری خواهان و کبوتران دموکرات ها اکنون سیاست خارجی ایالات متحده امریکا در محور برنامه های انتخاباتی دو رقیب انتخاباتی یعنی بارک اوباما رییس جمهور کنونی و میت رامنی نامزد منتخب حزب جمهوری خواه و سناتور ایالت ماساچوست قرارگرفته است .

این روزنامه همچنان درصفحه اول خبرداده که اکادمی پولیس افغانستان دراتحادیه اکادمی پولیس جهان عضویت پیداکرده است.

روزنامه انصاف در برگهای دیگر شماره امروزی به نشر سایر مطالب پرداخته است.

اما روزنامه شاخص در زیر کلیشه سخن شاخص ، زیرعنوان مبارزه با تروریزم از شعار تاعمل نوشته مبارزه با تروریزم جمله ای است که ملت های جهان از دیرباز ، با آن آشنایی داشته اند ، منتهی ، پیش ازاین مرز تروریزم و مبارزه با آن ، محدود به مرز های داخلی کشور ها میشد و مبارزه با تروریزم بیش از آنکه یک مسله جهانی و بین المللی می بود ، یک معضل داخلی و محدود به همان کشور به حساب می آمد . درسال 2001 میلادی پس از حادثه 11 سپتامبر که برج های دو قلوی تجارتی در ایالات متحده امریکا فروریخت تروریزم نیز جنبه جهانی و بین المللی پیداکرد . بلا فاصله پس از فروریختن برج های دوقلو بسیاری از سیاست مداران غربی ازجمله رییس جمهور وقت امریکا از تروریزم بین المللی و مبارزه با آن سخن گفت درآن زمان گروه القاعده که باحمایت گروه طالبان درافغانستان مسکن گزیده بود تنها گزینه ای بودکه توجه غربی ها را به خود جلب کرد و انگشت اتهام به سوی این گروه نشانه رفت بلا فاصله کشورهای غربی به رهبری امريكاا ، برای سرنگونی القاعده و گروه طالبان وارد عمل شد و در مدت نسبتاً کوتاهی ، پایگاه های اصلی گروه طالبان را درافغانستان درهم کوبید و به دنبال آن ، براساس موافقتنامه بن ، دولت انتقالی تشکیل شد ، تا زمینه تدوین قانون اساسی و دولت انتخابی ازسوی مردم را فراهم نماید .

 نویسنده به همینگونه مطلب را ادامه داده است.

شاخص درمطلب دیگر زیر عنوان بعمل کار برآید به سخن دانیست نوشته فشارکم یا زیاد درهمه کشور ها وجود دارد اما نحوه مبارزه با آن بسیار مهم و تعیین کننده است که آیا اداره ای برای محو فساد وجود دارد یا خیر آنچه روشن است اینکه ازبین بردن فساد و با توصیه های اخلاقی و صدور فرمان های سیاسی و فتوا های شرعی امکان پذیرنیست .

 به همین ترتیب روزنامه خدمتگار و دیگران یا به نشر مطالب مشابه ای پرداخته اندو یا دنبال سایر مسایل شده اند.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

دکمه بازگشت به بالا