تبصره و مرور بر مطبوعات

مروری به نشرات برخی از روز نامه های چاپی غیر حکومتی درپایتخت

شماری از روزنامه های چاپی حکومتی درپایتخت که بدسترس قرارگرفته اند.

درشماره های امروزی به بحث روی مسایل مختلف سیاسی و نظامی درکشور پرداخته اندو نیز اخبار وگزارشهای را درمورد رویداد های جاری کشور و منطقه نشرکرده اند.

روزنامه سروش ملت برگ نخست شماره امروزی را با مطلبی زیر عنوان ، آیا بن بست دربن گشوده خواهد شد؟ آغازکرده و نوشته است . " درحالیکه بیش ازچند روز به برگزاری کنفرانس بن دوم نمانده است و حتی وزارت خارجه کشور ازسفرهیئتی افغانی به منظور کسب آماده گی های لازم برای برگزاری این کنفرانس درآلمان خبرداده است.

اما با نزدیک شدن به برگزاری این کنفرانس شاهد تحولات غیر منتظره یی درعرصه منطقه و روابط کشور های تاثیر گذار برافغانستان هستیم که موفقیت این کنفرانس را به ابهام مواجه کرده است . چنانچه پاکستان درواکنش به حمله نیروهای ناتو به این کشور که منجر به کشته شدن 24 نفر از نظامیان پاکستانی شد ، عدم شرکت خود دراین کنفرانس را رسماً اعلام نمود.

سروش ملت همچنان دربرگ نخست مطلبی زیر عنوان ، از آدرس طالبان درکنفرانس بن کسی حضور نخواهد داشت .

به همین ترتیب سروش ملت در برگ های دیگر شماره امروزی مطالب دیگری نشر کرده است.

به همینگونه روزنامه انصاف برگ نخست را با نظر یک کارشناس آغاز کرده و نوشته که جامعه جهانی ، درگرداب بحران شدید عدم تامین صلح وثبات درافغانستان گیرمانده است .

این روز نامه دربرگ سوم ازقول داکتر سید مخدوم رهین وزیر اطلاعات و فرهنگ کشور نوشته که رسانه ها هنوز هم قرض دار ملت افغانستان است . این روزنامه درادامه آورده دردو کتور سیدمخدوم رهین وزیر اطلاعات وفرهنگ افغانستان که درسیمینار دو روز تحت عنوان سیرمشروط خواهی و دموکراسی درافغانستان دراین وزارت سخن می گفت ، خاطر نشان ساخت ، رسانه های این کشور هنوز هم قرض دار ملت افغانستان است .

آقای رهین درحالیکه آغاز سیر مشروط خواهی و دموکراسی درافغانستان رااز صدسال بیش می داند، پنج سال گذشته را نمادی از جهش وشگوفای دموکراسی درافغانستان و منطقه عنوان نمود."

به همین ترتیب روزنامه انصاف دربرگهای شماره امروزی مطالب درمورد کنفرانس دوم بن ، عاشورا و سایر موضوعات دیگر نشر کرده است.

اما روزنامه ماندگار دربرگ نخست به امتیاز گیری پاکستان پرداخته و درمطلبی زیرعنوان ، آغاز امتیاز گیری پاکستان پیش ازنشست بن به این مساله توجه کرده ، نوشته " آنچه درروز های اخیر جریان دارد ، به خوبی نشان میدهد که امتیاز گیری پاکستانی ها از نشست بن از همین حالا شروع شده است و فقط می ماند که جامعه ی جهانی درنشست بن دوم برای به دست آوردن این یار رنجدیده خاطر چه چه تصمیمی خواهد گرفت . ترس ازاین است که این نشست که به نام افغانستان ، ترتیب داده شده است. درنهایت یک سره به نفع پاکستان تمام شود و افغانستان یک بار دیگر به میدان بازی یی تبدیل شود که دراین بازی ، هزینه از افغانها و سود برای پاکستان به ثبت رسد ."

ماندگار از قول قوماندان عمومی نیروهای بین المللی درافغانستان نوشته که عملیات های نظامی را مورد بازنگری قرارمیدهد .

 به نوشته ماندگار ، یک زن افغان در فهرست صد متفکر برتر جهان قرارگرفت.

به نوشته ماندگار ماریا بشیر رییس دادستانی ولایت هرات به عنوان یکی از " صد متفکر برتر جهان " درسال 2011 ازسوی مجله امریکایی " فارن پالیسی " معرفی شده است.

ماندگار از قول صدراعظم آلمان درمطلب دیگر نوشته : از عدم شرکت پاکستان درنشست بن متاسفم .

این روزنامه درمطلب دیگر از قول وزارت معادن کشور خبرداده که معدن حاجی گگ به دو شرکت هندی وکانادایی واگذار شد.

ماندگار برگ های دیگر شماره امروزی به سایر مسایل پرداخته است به همین ترتیب روزنامه آرمان ملی نیز به سیمینار سیر مشروط خواهی دموکراسی درافغانستان پرداخته و از قول دوکتور سید مخدوم رهین وزیر اطلاعات و فرهنگ آورده است . خود نمایی و ضدیت با سلطنت برای روشنفکران ما یک نوع فیشن بود . در مطلب دیگر از قول صاحبنظران نوشته که زنگ خطر درپاکستان به صدا درآمد.

به همینگونه در ادامه آورده است کشته شده گان در پایگاه پاکستانی افراد آی اس آی بودند که فعالیت های تروریستی را تنظیم میکردند.

به هرحال آرمان ملی در برگهای دیگر به مسایل دیگر پرداخته است .

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

Leave a Reply

Your email address will not be published.

دکمه بازگشت به بالا