اخبارتبصره و مرور بر مطبوعات

نگاهی به نشراتبرخی از روزنامه های غیردولتی

کابل،19اسد ،باختر
شمار محدودی ازروزنامه های غیرحکومتی که نشرات دارد درنشرات خود به بحث روی مسایل مختلف پرداخته است.
گزارشگر آژانس باختر با مرور نشرات این روزنامه ها زارش را آماده کرده است.
روزنامه اطلاعات روز زیرعنوان”برای بیش از دوهزار وچهارصد کشاورز دردایکندی کمک های زراعتی توزیع می شود” نوشته است.
سازمان هماهنگی کنندۀ کمک های سازمان ملل درافغانستان (اوچا ) می گوید که درهماهنگی با ریاست زراعت ومالداری امارت اسلامی در دایکندی، برای دوهزارو چهارصدوسی کشاورز کمک های زراعتی و وسایل زراعتی توزیع می کنند.
روزنامه 8 صبح تحت عنوان “وزیر خارجه تایوان درواکنش به آزمایش چین: پکن بخشی از برنامه تهاجم را تمرین می کند” نگاشته است .
وزیر خارجه تایوان در واکنش به ادامه مانورهای چین دراطراف آن جزیره گفته که پکن درحال تمرین بخشی از برنامه تهاجم به تایوان است .
رویترز روزسه شنبه 9 آگست ، گزارش داده که جوزف وو، وزیر خارجه تایوان این سخان را دریک نشست خبری بیان کرده است.
ختم/ شوخک …ک..م

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا