سیاست

هشتمین سالروزقانون اساسی کشور تجلیل به عمل آمد

کابل باختر 20 جدی

    ازهفته مخصوص وهشتمین سالروزقانون اساسی افغانستان امروزازسوی مشرانوجرگه ودارالانشای آن  درتالارکنفرانس های شورای ملی تجلیل به عمل آمد. به اساس معلومات دفتر مطبوعاتی مشرانو جرگه به آژانس اطلاعاتی باختر ،

    این همایش خاطر ترویج فرهنگ قانون پذیری وقانون محوری وبه منظورگرامیداشت ازهفته مخصوص قانون اساسی برگزار گردیده بود.

   دراین همایش که شماری ازاعضای شورای ملی، داکترهمایون عزیزی وزیردولت درامورپارلمانی، کارمندان دارالانشاء  مجلسین شورای ملی شرکت نموده بودند؛ فضل هادی مسلم یار رئیس مجلس سنا  طی بیانیه ی قانون اساسی کشور را یک وثیقه ملی ومظهراراده مردم توصیف نمود که منبع آن قرآن  واحادیث نبوی (ص) می باشد و در آن حقوق اتباع ، کرامت انسانی، آزادی بیان، آموزش وپرورش، خدمات صحی وسایرمسایل  حقوقی گنجانیده شده است  که همۀ اتباع کشور باید ازآن مستفید ونیز مکلف به رعایت آن باشند.

رئیس مشرانوجرگه ضمن تاکید بر رعایت یکسان قانون اساسی از سوی اتباع کشور گفت  که این وثیقه معتبر ملی دولت را مکلف میسازد که به ضروریات مادی ومعنوی تمام مردم مخصوصآ معیوبین، کوچیان، زنان وسایراتباع کشورتوجه جدی مبذول بدارد.

   مسلم یار افزود درقانون اساسی هرگونه تبعیض وامتیاز منع بوده وتمام اتباع کشوراعم ازمرد وزن دربرابرقانون دارای حقوق ووجایب مساوی اند وکرامت انسانی ازتعرض مصؤن  شناخته شده است .

همچنان دراین محفل پوهندوی عبدالقادرعدالتخواه معاون کمیسیون نظارت برتطبیق قانون اساسی پیرامون اهمیت قانون اساسی ومزایای آن ، مشکلات موجود درتطبیق قانون اساسی و ضرورت مساعی مشترک بین  کمیسیون نظارت وشورای ملی در جهت تطبیق قانون اساسی صحبت نموده گفت باوجود مزایای که این قانون اساسی دارد هنوزهم برخی موارد  آن نقض می گردد وی به طورنمونه ازموجودیت فساد اداری،ضعف امنیت، غصب ملکیت های دولتی، عدم طی مراحل مسوده یکتعداد قوانین، عدم برگزاری انتخابات شاروالها، مجالس شاروالی وشوراهای ولسوالیها وبرخی مسایل دیگریاد آوری نمود که به معنای نقض قانون اساسی وسایر قوانین  کشور می باشد.

 دراین نشست  محمدعلم ایزدیارنایب اول مشرانوجرگه  طی صحبتی گفت که سی سال جنگ درکشوراثرات ناگواری درابعاد سیاسی، فرهنگی واجتماعی به جا گذاشته است که ترمیم آن ضرورت به وقت وزمان دارد وی علت عدم تطبیق قانون اساسی را درمداخله  خارجی که ثبات وامنیت را برهم می زنند وازنبود ارادۀ قوی در قانون مداری وقانون محوری  یاد کرد که موجب عدم تطبیق برخی موارد  آن می گردد که در ایجاد فرهنگ قانون پذیری علما، مطبوعات، حقوقدانان،  فرهنگیان ونهاد های مدنی  باید نقش  خودرا ایفا نمایند.

   همینگونه دراین محفل سناتورفوزیه سادات پیرامون مکلفیت های اتباع درقانون اساسی، محمد کاظم ملوان رئیس عمومی دارالانشاء مشرانوجرگه درمورد موقعیت، صلاحیتهاووظایف شورای ملی درقانون اساسی، معاون  سرمحقق شاه سلطان عاکفی معاون امورپارلمانی دارالانشای مشرانو جرگه روی تبلورمردم سالاری درقانون اساسی، زرمینه نجیم ومیاگل سروش  کارمندان دارالانشاء مقالات شانرا در رابطه به ماهیت قانون اساسی صحبت نمودند که در مجموع در این صحبتها ؛ طرحها ونظریاتی  جهت ضرورت تطبیق درست قانون اساسی وسایر قوانین کشورارایه  گردید.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

Leave a Reply

Your email address will not be published.

دکمه بازگشت به بالا