آموزش

وزیر تحصیلات عالی: ارزیابی خودی در نهاد های تحصیلات عالی یک نیاز به خاطر معیاری سازی آن نهاد ها تلقی می شود

کابل باختر 29 جدی
ارزیابی خودی، ازپوهنتون های دولتی وموسسات تحصیلات عالی خصوصی، به خاطر بهبود کیفیت وآموزشی مبتنی برهدف، شاگرد محوری وعرضه خدمات استاندارد یک برنامه اصلاحی است که باید پیگیری شود.
به گزارش آژانس باختر، این مطلب را پوهنوال دوکتور فریده مومند وزیرتحصیلات عالی، درمحفل افتتاحیه  دوره آزمایشی ارزیابی خودی، دروزارت تحصیلات عالی ابراز نمود.
وزیرتحصیلات عالی،  ارزیابی خودی در نهادهای تحصیلات عالی را یک نیازمبرم جهت معیاری سازی این نهاد ها تلقی کرده وگفت :" آموزش مبتنی برهدف، بهبود کیفیت واعتبار دهی به موسسات تحصیلات عالی دولتی وخصوصی، شاگرد محوری وعرضه خدمات استاندارد دراین نهاد ها یکی از برنامه های اصلاحی  است که توسط بورد تضمین کیفیت واعتبار دهی پیگری می شود".  دوکتور فریده مومند افزود: این برنامه درسطح نهاد های  دولتی وخصوصی به هدف اصلاح اموزش عالی وبهترشدن وضعیت علمی، هم زمان نهادینه خواهد شد وتا ماه اسد امسال، سایر نهاد های علمی را  دربرخواهد گرفت.
همچنان پوهندوی دوکتور سید شیرشاه سادات سرپرست ریاست تضمین کیفیت واعتبار دهی  گشایش این برنامه را یک گام نیک در راستای معیاری سازی نهادهای تحصیلی درکشور تلقی کرده وگفت: برنامه آزمایشی ارزیابی خودی  از چهارپوهنتون دولتی وچهار خصوصی آغاز شده وتا ماه های بعدی به تدریج همه نهادهای علمی را شامل می شود. اوگفت قراراست یک بورد  از سوی ریاست تضمین کیفیت واعتباردهی جهت ارزیابی خودی وبازنگری از چهار پوهنتون دولتی، کابل، پولی تخنیک، بلخ و قندهار وهمچنان پوهنتون های خصوصی شامل پوهنتون امریکای افغانستان، خاتم النبیین، کاردان وکاتب آغاز شود وبه همین ترتیب سایر پوهنتون هارا در آینده تحت پوشش قراردهد.
این برنامه از سوی بانک جهانی و برنامه نیروی بشری یوسایدی (USWDP) حمایت تخنیکی می شود.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

دکمه بازگشت به بالا