(DR)سیاست

کمیته روسا و کمیسیونهای مشرانوجرگه جلسه نمودند

جلسه کمیته روسا وجلسات کمیسیونهای مشرانوجرگه امروز برگزار و روی موضوعات مختلف به بحث پرداختند.

به اساس معلومات دفتر مطبوعاتی مشرانو جرگه به آژانس اطلاعاتی باختر، درجلسه کمیته روسای مشرانوجرگه به ریاست فضل هادی مسلمیاررئیس آن جرگه،برعلاوه تعیین اجندای جلسات عمومی ،عدم شرکت عبدالقدوس حمیدی وزیرفواید عامه شدیداً" موردانتقاد سناتوران قرارگرفته، تاکیدشدکه موصوف همراه با معینان وزارتهای اقتصاد ومالیه به روزدوشنبه درجلسۀ فوق العادۀ کمیتۀ روسا،پیرامون  ضرورت احداث سرک کابل-جبل سراج وچگونگی عقدقرارداد آن به سوالات اعضای کمیته پاسخ گویند.

 درجلسه کمیسیون امورتقنینی، عدلی وقضایی به ریاست مولوی غلام محی الدین منصف، یکتن عضو انجمن وکلای مدافع درمورد کاروفعالیت شان معلومات داده گفت که اعضای این انجمن 1200 تن وازجمله 350تن آن  را قشراناث تشکیل میدهندهمچنان موصوف وظایف انجمن را ارائه خدمات حقوقی به متهمین واعطای جوازفعالیت وکالت دعوارا به فارغان حقوق وشرعیات دانسته،افزودکه به نسبت نبود امکانات مالی دفاترشان درولایات کشورفعال نگردیده است.

 درجلسه کمیسیون اموراقوام وقبایل به ریاست حاجی بایمراد قوینلی،مسوولین ریاست مستقل کوچیها پیرامون شکایت مشکلات کوچیها ی ولایت نیمروزمبنی برعدم توزیع تذکره تابیعت به آنان ازسوی آن ولایت معلومات داده گفت که درولایات بلخ وپروان نیزچنین مشکل وجود داشته وراه حل اساسی آن تعدیل درقانون کوچیها میباشد.

درجلسه بنابرتوضیحات مسوولین متذکره تصمیم اتخاذشد که رئیس ثبت واحوال نفوس وزارت امورداخله ومسوول توزیع تذکره ولایت نیمروزدریکی ازجلسات کمیسیون درزمینه پاسخ دهند.

  درجلسه کمیسیون مواصلات ومخابرات به ریاست انجنیراحمد جاوید رؤف،اضرارصحی آنتن های مخابراتی رابامسوولین شرکتهای مخابراتی خصوصی،ادارۀ تنظیم خدمات مخابراتی(اترا) وبرخی مسوولین وزارت صحت عامه مطرح گردید.آنهاضمن صحبت هایشان روی چگونگی نصب آنتن ها واشعه مولده آن معلومات ارائه نموده،تصریح کردندآنتن های که خلاف نورم ومعیارپذیرفته شده بین المللی نصب گردیده باشد؛خالی ازضررها وآسیبهای صحی نمی باشد.جلسه بنابرتوضیحات مسوولین یادشده تاکیدنمودکه وزارت مخابرات نصب آنتن های مخابراتی ،باالخصوص نصب آن رادرمحلات مسکونی جداً نظارت ومراقبت نماید.دربخش دیگرجلسه رئیس امورزمینداری وزارت زراعت درمورد غصب زمینهای دولتی معلومات ارائه نموده،گفت که ازجمله چهارملیون جریب زمین غصب شده درسراسرکشور،صرف 240 هزارجریب ازدست غاصبین بیرون ساخته شده وافزودکه بخاطرسرعت کار  پیشنهاد ایجادمحکمه اختصاصی املاک را عنوانی مقام ریاست جمهوری نیزارسال نموده است.دراخیرجلسه معین وزارت انکشاف شهری پیرامون

مصارف بودجه آن وزارت توضیحات داده گفت این وزارت تااکنون بیش از70 فیصد

بودجه عادی و50 فیصد بودجه انکشافی را مصرف نموده است. هکذادرجلسه ازحفظ ومراقبت شاهراه قندهاروهرات توسط شرکت ساختمانی بنام ابتکارفیضی ستایش بعمل آمده وبه رئیس این شرکت تقدیرنامه کمیسیون تفویض گردید .

  درجلسه کمیسیون سمع شکایات به ریاست گل احمد اعظمی،شکایات برخی باشنده گان بلاکهای هوایی درخصوص کمبود برق وآب اشامیدنی،کلینیک صحی وعدم مراقبت از این بلاک هارابا معاون شاروالی کابل،رئیس تأسیسات وزارت دفاع ملی ورئیس برق کابل مطرح شد.جلسه بعدازاستماع توضیحات آنها،تصمیم اتخاذکرد که مسوولین متذکره به زودی به رفع مشکلات شان رسیده گی نمود وازاجراات خویش به کمیسیون گزارش دهند.همچنان درجلسه شکایات ارگانهای امنیتی وباشنده گان شهرکابل درمورداعماربلند منزل های خودسروغصب زمینهای عامه رادراین شهر بررسی نموده،قراربرآنشد که هیئت کمیسیون به شمول نماینده گان ارگانهای ذیربط این تاسیسات را ازنزدیک بازدید ومتخلفین را غرض پیگرد قانونی به

مراجع عدلی معرفی نمایند.به همینگونه درجلسه شکایات متعدد فارغان مناطق گرمسیرکشورمبنی برتاخیردرسپری نمودن امتحانات کانکورشان مطالعه گردیده،تصمیم برآنشد که معین وزارت تحصیلات عالی همراه بارئیس کمیته امتحانات کانکورآن وزارت درزمینه به پرسشهای سناتوران پاسخ گویند.دراخیرجلسه کاروفعالیت جنرال سید محمد روشندل قوماندان امنیه ولایت فراه وغلام محمد نورستانی رئیس ناحیه دوم شهرکابل مورد ستایش قرارگرفته وتقدیرنامه کمیسیون به آنان تفویض گردید.

 درجلسه کمیسیون امورداخلی وامنیت ملی به ریاست روح گل خیرزاد،رئیس پاسپورت وزارت امورداخله درموردعدم توزیع پاسپورت به متقاضیان معلومات داده،گفت که پیشنهاد چاپ یک ملیون وچهارصدهزارجلد پاسپورت طی مراحل گردیده ودرمرحله اول بایدیک میلیون جلدپاسپورت به افغانهایکه از ایران برگه کاراخذنموده، توزیع شود.

 درجلسه کمیسیون اقتصادملی  به ریاست مولوی عبدالوهاب عرفان،باخلیل الله فیروزی رئیس پیشین کابل بانک ودیگرمسوولین بانکی روی تادیه پول بیمه ورثه شهدای سا نحه  هوای  شرکت پامیروشکایت شاه محمد بحث گردیده ، مسوولین کابل  بانک مدعی اند که برای 29 تن از اتباع افغانی و 15 تن اتباع خارجی این پول توزیع گردیده است،جلسه بادرنظرداشت توضیحات آنهاتصمیم اتخاذنمودکه موضوع  جهت وضا حت بیتشرباحضور داشت نمایند های  ورثه شهدا ومسوولین کابل بانک مورد  بحث قرار گیرد .

درجلسه کمیسیون اموربین المللی به ریاست محمدیونس تخاری،پیرامون چگونگی توزیع بورسیه های تحصیلی بحث شده،  قراربرآن شد که وزارت تحصیلات عالی موافقتنامه ها وقراردادهای که با کشورهای خارجی دراین موردعقد نموده،کتباً به کمیسیون ارسال نماید.

 درجلسه کمیسیون رفاه عامه به ریاست داکتراحمد بشیرصمیم،عریضه مسوول شرکت نجیب الفت لمتد مبنی برعدم تادیه پول آن ازسوی وزارت صحت عامه بررسی گردیده،قراربرآنشد که مسوولین ادارات ذیربط آن وزارت درجلسه آینده کمیسیون درزمینه معلومات دهند.

 درجلسه کمیسیون شوراهای ولایتی، مصونیت وامتیازات به ریاست حاجی مکرم خان ناصری،درجلسه کمیسیون امورزنان  به ریاست  خیرالنساغمی ودرجلسه کمیسیون اموردینی معارف وتحصیلات عالی به ریاست مولوی حبیب الله الرحمن طورجداگانه روی موضوعات مربوطه بحث گردیده،تصامیم اتخاذشد.

 درجلسه کمیسیون امورمعلولین وبازمانده گان شهدا به ریاست سیدمحمدسادات ناصری،روی برگزاری محافل یادبود ازسوم دسمبرروزجهانی معلولین درکشورو نیزجذب  معلولین در پوهنتون های خصوصی  بحث شده،تصامیم اتخاذشد.     

طبق یک خبردیگرازجانب فضل هادی مسلمیاررئیس مشرانوجرگه، پیام های تبریکیه جداگانه عنوانی احمد الموررئیس پارلمان امارات متحده عربی و ایرو هینالوما رئیس پارلمان فنلندبه مناسبت روز ملی آن کشورها ارسال شده است.دراین پیامها رئیس مشرانوجرگه خواهان گسترش روابط متقابل گردیده است.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

دکمه بازگشت به بالا