سیاست

کمیته قوانین، طرح مقررۀ تنظیم اعلانات تجارتی اجناس و خدمات، را تائید کرد

کابل 7اسد باختر
جلسه کمیته قوانین کابینه، امروز به ریاست استاد سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور برگزار شد.
به اساس معلومات دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری به آژانس باختر،  در این جلسه طرح مقررۀ تنظیم اعلانات تجارتی اجناس و خدمات، طرح تعدیل و ایزاد در مادۀ 8 قانون پاسپورت و طرح تعدیل در برخی از مواد مقررۀ حقوق و امتیازات کادر فنی تدریسی مکاتب و مؤسسات تعلیمات مسلکی مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفتند.
نخست طرح مقررۀ تنظیم اعلانات تجارتی اجناس و خدمات توسط وزیر عدلیه به جلسه ارائه شد. این طرح برمبنای حکم قانون حمایت از مستهلک، وضع شده است و هدف از ایجاد این طرح، فراهم نمودن زمینۀ نشر اعلانات تجارتی واقعی اجناس و خدمات و حمایت از مستهلکین از طریق جلوگیری از نشر اعلانات تجارتی غیر واقعی اجناس و خدمات است.
مکلفیت‌های اعلان دهنده و ناشر، ممنوعیت‌ها، اعلانات تجارتی غیر واقعی اجناس و خدمات، نظارت و بررسی اعلانات تجارتی اجناس و خدمات، ایجاد کمیسیون نظارت و بررسی اعلانات، وضع لوایح و طرزالعمل‌ها، از جمله موارد مهمی اند که در این طرح گنجانده شده اند.
پس از بحثی که توسط اعضای جلسه صورت گرفت، طرح مقررۀ تنظیم اعلانات تجارتی اجناس و خدمات مورد تأیید قرار گرفت.
در جلسه فیصله شد که وزارت عدلیه بعد از طی مراحل قانونی پیشنهادات وزارت صحت عامه را نیز شامل طرح نماید.
همچنین در این جلسه، طرح تعدیل و ایزاد  درمادۀ 8 قانون پاسپورت نیز مورد بررسی قرار گرفت. اما به دلیل آنکه موارد پیشنهادی در قانون متذکره و قوانین دیگر تسجیل شده است، طرح تعدیل در ماده 8 قانون پاسپورت،  مورد تأیید کمیته قرار نگرفت.
در بخشی دیگر جلسه، طرح تعدیل مواد دوم و هشتم مقررۀ حقوق و امتیازات کادر فنی تدریسی مکاتب و مؤسسات تعلیمات مسلکی  توسط وزیر عدلیه به جلسه ارائه شد.
وزیر عدلیه گزارش داد که پس از آنکه  اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی، به عنوان یک واحد اداری مستقل آغاز به فعالیت کرده است، ایجاب می‌کرد که بست‌های رؤسا، آمران، مدیران و اعضای علمی و مسلکی اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی از امتیازات کادر فنی تدریسی مستفید گردند و این می طلبید که مقرره مربوطه تعدیل گردد.
ضمن و بحث و بررسی که توسط اعضای جلسه راجع به این طرح تعدیل صورت گرفت، طرح تعدیل برخی از مواد مقررۀ حقوق و امتیازات کادر فنی تدریسی مکاتب و مؤسسات تعلیمات تخنیکی و مسلکی  مورد تأیید قرار گرفت و به ادارات مربوطه هدایت داده شد که برای طی مراحل قانونی آن اقدام گردد. نالان

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

دکمه بازگشت به بالا