سیاست

کمیتۀ رؤسا وبرخی کمیسیون های ولسی جرگه، جلسه نمودند

کمیتۀ رؤسا وبرخی کمیسیون های ولسی جرگه، امروزپیرامون مسائل مختلف به بحث پرداختند

به اساس معلومات دفتر مطبوعاتی ولسی جرگه به آژانس اطلاعاتی باختر،جلسۀ کمیتۀ رؤسای ولسی جرگه، به ریاست عبدالرؤف ابراهیمی و با اشتراک رؤسای کمیسیون های هجده گانه برگزار گردید.

درجلسه، روی آجندای کاری جلسه های عمومی بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

درجلسۀ کمیسیون امور داخلی به ریاست محمد نعیم لالی حمید زی، روی اوضاع امنیتی کشور بحث شده، تأکید گردید که مسئولان امنیتی کشور درتأمین امنیت، تلاش جدی نمایند.

به همین ترتیب، روی تعدیلات پیشنهادی درطرح قوانین امورذاتی پولیس وادارۀ عالی تفتیش بحث صورت گرفت.

دراخیر، قرارداد دوستی وهمکاری میان افغانستان و ترکمنستان نیز به بحث گرفته شد.

درجلسۀ كميسيون امور دفاعي به رياست حاجي آغاجان، روي تعديلات پيشنهادي درطرح قانون ادارۀ عالي تفتيش بحث وتبادل نظر صورت گرفت.

همچنین، روي موافقتنامۀ برنامۀ زراعت وانكشاف دهات ولايات غربي كشور كه ميان افغانستان وايتاليا عقد گرديده است، نیزبحث شد.

همین گونه، اساسنامۀ مركز بين المللي مطالعه وبازگردانی ملكيت هاي فرهنگي، الي مادۀ ششم بررسی گردید.

درجلسۀ کمیسیون مالی و بودجه به ریاست امیرخان یار، ضمن بحث روی طرح قانون ادارۀ عالی تفتیش، پیرامون عدم ارسال حساب قطعیۀ سال 1389 ازسوی حکومت، بحث شد.

اعضای کمیسیون، از وزارت دولت در امور پارلمانی خواستند تا معلومات اقتصادی ضروری ومهم را هرچه زود تر به دسترس دارالانشای ولسی جرگه قراردهد.

کمیسیون، قطعیه را یک موضوع پیچیده ومهم خوانده، تأکید نمود که باید به وقت وزمان معین به ولسی جرگه فرستاده شود.

جلسۀ کمیسیون سمع شکایات به ریاست عبیدالله بارکزی برگزار گردید ونخست، عریضۀ باشندگان قریۀ شینۀ ولایت کابل در مورد جعل کاری قبالۀ شرعی آنان در سال 1375 درمحکمۀ ولسوالی بگرامی وادعای ملکیت صدها جریب زمین آبی ومنازل رهایشی و صد ها جریب زمین دولتی دراین قریه، توسط حاجی نوروز، مورد بررسی قرار گرفت.

سپس، عریضۀ باشندگان پلچرخی در مورد مسدود شدن جوی آب آن ساحه ازمدت ده سال به این سو توسط حاجی نوروز، مورد غور وبررسی قرارگرفت.

پس از بررسی روی موضوعات یادشده، تصمیم گرفته شد تا جوانب قضیه همراه با اسناد دست داشتۀ شان درجلسۀ سه شنبۀ هفتۀ آیندۀ کمیسیون، حضوریابند.

به همین ترتیب، موضوع حقوقی امین الله با شرکت ساختمانی صوفیان لمتد مورد بررسی قرار گرفت وقضیه جهت رسیدگی، به ریاست جرایم لوی حارنوالی فرستاده شد.

درجلسۀ کمیسیون امور زنان به ریاست فوزیه کوفی و با اشتراک معین مالی و اداری وزارت کار و امور اجتماعی، پیرامون نحوۀ مصرف بودجه های اختصاصی آن وزارت دربخش ارتقای ظرفیت، بحث شد.

معین وزارت کاروامور اجتماعی گزارش و برنامه های کاری آن وزارت را به جلسه ارائه نموده، پیرامون بودجۀ سال آیندۀ آن وزارت به اعضای کمیسیون توضیحات داد.

موصوف، عدم پرداخت مبلغ سه میلیون دالر، توسط وزارت مالیه را که دربخش جندر به مصرف می رسید، ازعمده ترین چالش های فرا راه دانست.

اعضای کمیسیون، برخی از برنامه های وزارت کار و امور اجتماعی را که نمیتواند موجب استقلال خانواده ها گردد، ناکافی دانسته، ازآن انتقاد نمودند.

کمیسیون، دررابطه به پالیسی و نحوۀ مصرف بودجۀ آن وزارت در بخش جندر، یک سلسله پیشنهادات مشخص ارائه کرده، فیصله نمود تا در هفتۀ آینده، جلسۀ مشترک با وزارت یاد شده، برگزار گردد.

در اخیر، اعضای کمیسیون، اعدام یک زن با دخترش را در ولایت غزنی که ازسوی طالبان صورت گرفته است، شدیداً محکوم نمودند.

همچنین، ضمن اینکه از مقام های ولایت غزنی خواسته شد تا عاملان این قضیه را به پنجۀ قانون بسپارند، تأکید گردید که درآینده از وقوع چنین حوادث جداً جلوگیری نمایند.

درجلسۀ کمیسیون عدلی و قضائی به ریاست محمد عبده، در رابطه به تدویر لویه جرگۀ عنعنوی بحث وتبادل نظر صورت گرفت.

اعضای کمیسیون، بر دقت بیشتر درمورد جزئیات پیمان استراتیژیک با ایالات متحدۀ امریکا تأکید نموده، خاطرنشان کردند که بر رفع نگرانی مردم وکشورهای همسایه ازاین سبب توجه شود.

دربخش دیگر جلسه، قرار داد دوستی وهمکاری افغانستان و ترکمنستان وموافقتنامۀ تمویل تطبیق برنامه ها میان جمهوری اسلامی افغانستان و ایتالیا به بحث گرفته شد وتأیید گردید.

در اخیر، طرح قانون ادارۀ عالی تفتیش به بحث گرفته شد واعضای جلسه یک سلسله تعدیلات را درزمینه پیشنهاد نمودند.

درجلسۀ کمیسیون مواصلات ومخابرات به ریاست قیس حسن، روی طرح قانون امور ذاتی پولیس بحث صورت گرفت وادامۀ بحث روی طرح یادشده به جلسۀ بعدی واگذارشد.

درجلسۀ کمیسیون اموردینی وفرهنگی به ریاست کمال ناصر اصولی وبا اشتراک معین وزارت کار و امور اجتماعی ومعاون لوی څارنوالی، روی فعالیت های پرورشگاه (افسیکو) بحث صورت گرفت.

اعضای کمیسیون پرسش های را پیرامون چگونگی نگهداری اطفال، طی مراحل اسناد رسمی محکمه درمورد اطفال مورد نظر، بودجۀ کمکی ممالک خارجی به این پرورشگاه، مطرح نمودند.

درجلسه، پس ازاینکه توضیحات مقام های یادشده استماع گردید، فیصله به عمل آمد تا لوی څارنوالی موضوع را مورد رسیدگی قرارداده، ازاجراآت شان به کمیسیون گزارش دهد.

دربخش دیگرجلسه، اسناد تحصیلی رحمت الله نبیل کاندید پیشنهادی رئیس جمهور درپست ریاست عمومی امنیت ملی ارزیابی گردیده، مورد تأیید قرار گرفت.

درجلسۀ کمیسیون صحت وتربیت بدنی به ریاست داکتر نقیب الله فایق، ضمن بحث روی قرارداد دوستی وهمکاری میان افغانستان وترکمنستان، در رابطه به تعدیلات پیشنهادی در طرح قانون ادارۀ عالی تفتیش بحث شدو تأیید گردید.

همچنین، از وزرای صحت عامه، مبارزه علیه مواد مخدر وامور داخله دعوت به عمل آمد تا جهت ارایۀ معلومات در رابطه به اجراآت شان درمورد مبارزه علیه مواد مخدر، به کمیسیون حضوریابند.

درجلسۀ کمیسیون معلولین و معیوبین به ریاست سید حسین عالمی بلخی، روی تعدیلات پیشنهادی درطرح قانون تشکیل وصلاحیت قوۀ قضائیه بحث شده،مورد تأیید قرارگرفت.

دربخش دیگرجلسه، روی قرارداد دوستی وهمکاری میان افغانستان و ترکمنستان بحث شد ونیز پیرامون تدویر لویه جرگۀ عنعنوی صحبت وتبادل نظر صورت گرفت.

اعضای کمیسیون تأکید نمودند که هرگونه تصمیم لویه جرگۀ عنعنوی بدون تصویب شورای ملی فاقد اعتبار قانونی بوده وجنبۀ اجرایی نخواهد داشت.

همین گونه، درجلسه، تأکید شد که این لویه جرگه می تواند صرف، جنبۀ مشوره دهی داشته باشد.

جلسۀ کمیسیون امور کوچی ها، قبایل وبیجا شدگان به ریاست حبیب الرحمن افغان برگزار گردید و روی قرار داد دوستی وهمکاری افغانستان وترکمنستان، بحث وتبادل نظرصورت گرفت.

سپس،موافقتنامۀ برنامۀ زراعت و انکشاف دهات ولایات غربی کشور که میان افغانستان وایتالیا عقد گردیده است، مورد مطالعه وتدقیق قرارگرفت.

همچنین، اساسنامۀ مرکز بین المللی مطالعۀ حفظ و بازگردانی ملکیت های فرهنگی نیز مورد بحث قرار گرفت.

به همین ترتیب، مشکلات کوچی های ولسوالی های غوریان و گلران ولایت هرات از اثر سردی هوا و تلف شدن مواشی شان برسی گردید وازنهادهای ذیربط تقاضا صورت گرفت تا در رفع مشکلات آنان رسیدگی نمایند.

درجلسۀ کمیسیون منابع طبیعی ومحیط زیست به ریاست عبیدالله رامین وبا اشتراک وزیر تجارت وصنایع، شاروال کابل ومعینان وزارت های صحت عامه و زراعت ومالداری، روی کنترول کیفیت مواد غذایی، ادویه جات ومواد نفتی واثرات سوء آن بالای صحت ومحیط زیست، بحث گردید.

درجلسه، از وزارت تجارت وصنایع وکمیسیون های ذیربط خواسته شد تا از تورید وتولید مواد غیر معیاری جلوگیری به عمل آورند.

همچنین، فیصله گردید تا شاروال کابل همراه با کمیسیون ذیربط وسایرادارت، روی اعمارکانالایزسیون و بهبود وضعیت محیط زیست وترافیک شهری، براساس یک پالسی مشترک کار نمایند.

به همین ترتیب، وزارت صحت عامه مکلف دانسته شد تا برنامۀ نظارت، تورید وتولید ادویۀ غیر معیاری وغیرصحی ومواد غذایی پروسس شدۀ غیرمعیاری را به همکاری وزارت های تجارت وزراعت وشاروالی کابل، روی دست گیرند.

همین گونه، از وزارت زراعت ومالداری خواسته شد تا طرح قانون نظارت بر کیفیت ادویۀ نباتی وحیوانی ومواد غذایی را به همکاری وزارت صحت عامه و ادارۀ نورم واستندرد وادارۀ ملی حفاظت محیط زیست، آماده نمایند.

درجلسۀ کمیسیون مصؤنیت وحقوق وکلاء، به ریاست شریف الله کامه وال، دررابطه به تعدیلات پیشنهادی درطرح قانون ادارۀ عالی تفتیش بحث صورت گرفت وازسوی کمیسیون تأیید گردید.

همچنین، روی موافقنامۀ دوستی وهمکاری افغانستان با ترکمنستان وموافقتنامۀ جمهوری اسلامی افغانستان وایتالیا در مورد تمویل وتطبیق برنامۀ حمایت از زراعت وانکشاف دهات در ولایات غربی کشور نیز بحث صورت گرفت.

بر بنیاد یک خبر دیگر:

هیئت کمیسیون اموردینی ، فرهنگی ، معارف وتحصیلات عالی ولسی جرگه، که جهت انجام سفررسمی، اخیرأعا زم شهرمزارشریف مرکز ولایت بلخ شده بود، ضمن ملاقات با اعضای شورای ولایتی بلخ، مشکلات عرصۀ معارف وپوهنتون های خصوصی آن ولایت را از زبان مسؤلین استماع ودرمورد حل آن، وعدۀ همکاری نمود.

درترکیب این هیئت ،محمدعلی اخلاقی منشی ،خلیل الله شهیدزاده و ناجیه بابکرخیل وبرشناربیع اعضاء کمیسیون شامل بودند.

هیئت، از ریاست معارف ولایت بلخ بازدید کرد ورئیس معارف آن ولایت طی گزارشی گفت ، درحال حاضردرولایت بلخ بیش از 500 هزاردانش آموزمصروف فراگیری تعلیم وتربیه می باشد.

به گفتۀ وی درسال گذشته سنگ تهداب 68 باب مکتب گذاشته شده که ازآن جمله 20 باب مکتب مورداستفادۀ دانش آموزان قرارگرفته وکارساختمان 20 باب مکتب تا نود درصدپیش رفته است .

وی کمبود معلمین مسلکی ونبود تعمیربرای تدریس دانش آموزان را مشکلات فراراه معارف آن ولایت دانسته ، گفت ، درولایت بلخ بیش از 10 هزارمعلم مصروف تدریس برای اولاد میهن است که از آن جمله 40 درصد آنان غیر مسلکی می باشند.

هیئت کمیسیون ازشیوۀ د رسی ونحوۀ آموزش محصلان پوهنتون ، مشکلات ترانسپورتی و نبود جای مناسب تدریسی آگاهی حاصل نموده ومسؤلین پوهنتون، خواهان همکاری دولت دراین زمینه شدند.

اعضای کمیسیون درولسوالی بلخ ولایت بلخ ازآرامگاه حضرت خواجه عکاشان صحابه ، آرامگاه حضرت سلطان احمد خضریه ، آرامگاه رابعۀ بلخی ، خانقای مولانا جلال الدین محمد بلخی و تپۀ زرگران نیز بازدید نمودند.

در این سفر،همچنین اعضای کمیسیون کارکردهای عطامحمد نوروالی بلخ را که درعرصه ها مختلف ازجمله تآمین امنیت درآن ولایت انجام داده است ،مورد تقدیرقراردادند.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

Leave a Reply

Your email address will not be published.

دکمه بازگشت به بالا