اخبارتبصره و مرور بر مطبوعات

کودکان آینده سازان فردا٬ نباید با آنان برخورد سیاسی داشت

تبصره کابل، ۱۲ جوزا ، باختر
یازده جوزا ‹اول جون› در تقویم جهانی روز جهانی کودک نامگذاری شده است تا حکومت ها تمرکز بیشتری بر آنانی داشته باشند که فردا جوامع را میسازند.
مبصر آژانس باختر مینگارد؛ اول جون در تقویم جهانی روز کودک نامگذاری شده است روزيكه دولت ها وحکومت ها در کشور فرصت آن را پیدا میکنند تا کار کرد خود را در باره کوکان ارزیابی وبازنگری کنند که دریابند که برای کودکان که آینده سازان فردا هر جامعه یی اند چه کرده اند و چه میکنند.
این روز فرصتی برای آن است که بايد ديده هـا را خوب گشود و اين انسان هاى كوچك را با دقت بيشترى نگريست و برای آیندۀ آنها افق و تصویر شفاف ارائه کرد.
زمانی که حرف از روز جهانی کودک به زبان میآید٬ وضعیت ناهنجار کودکان افغان در ذهن ها تداعی میشود٬ که محرومیت های زیادی را در زندگی شان شاهد اند حتی٬ شماری زیادی از آنان از دسترسی به غذا که حق هر انسان است، محروم اند.
زندگی کودکان افغان در سایه جنگ چهل و چند سال در کشور شان چنان ناهنجار و زشت رشد کرده است که نمی توان آن را با واژه ها بیان کرد و تفسیر کرد.
در این مدت با نابودی هر خانواده یی٬ هر مدرسه یی تخریب هر زیر بنایی٬ با انفجار هر ماینی و هر بمباردی٬ با فیر هر گلوله یی٬ این کودکان بودند که بار آن را کشیدند٬ یتم شدند٬ از رفتن به مکتب بازماندند٬ معیوب و معلول شدند و صد ها مصایب و آلام دیگر را متحمل شدند٬ در حالی که٬ توسعه و رشد جامعه و با لاخره شکل گیری یک آینده با رفاه هر کشور در سايه تأمين سلامت كودكان تحقق خواهد يافت.
مگر افغانستان در و جود صد ها مشکلات که کودکان این کشور با آن دست و گریبان اند امر محال خواهد بود مگر این که در قبال آنان بیشتر مسئولیت پذیر شد.
امروز در افغانستان صد ها هزار کودک یتیم زندگی میکند٬ استند کودکان که جنگ چهل سال آنان را دچار معلولیت ومعیوبیت دایمی کرده است٬ جنگ پیوند مستقیم با فقر دارد٬ رشد فقر در جامعه افغانی که توام با جنگ بوده است٬ سبب شده است که هزاران کودک به جای دنبال کردن مکتب و مدرسه به خیابان ها روند و با کار در خیابان ها بتوانند حداقلی درآمدی داشته باشند و در تامین نفقه خانواده سهم داشته باشند٬ امروز شمار کودکان خیابانی در افغانستان به میلیون ها تن می رسید که در معرض خطر های گونۀ گون٬ از خطر سلامتی جسمی وصحی گرفته تا خطر اعتیاد به مواد مخدر٬ گیر افتادن در چنگال باند های مافیایی وتبهکار٬ استفاده های جنسی٬ قاچاق به خارج کشور و دهها مصایب دیگر مواجه اند٬ همه اینها٬ یادگاری زشتی از جنگ طولانی افغانستان است که به هیچ چیز مردم این کشور رحم نکرد بل همه را با زشتی ها در ربود.
مشکل کودکان افغان تنها با این گفته ها خلاصه نمی شود٬ امروز کودکان در افغانستان٬ بلند ترین ارقام در میان کودکان سوی تغذی در جهان را دارند٬ خطرابتلا کودکان افغان به امراض واگیر وساری بلند تر از هر کشوری دیگر است و به همین ترتیب مشکلات وزشتی های دیگر.
این مشکلات زاده تحولات چند ماه و یا چند سال اخیر نیست٬زشتی های اند که همگام با جنگ چهل وچند ساله در کشور رشد کرده است و فراگیر شده است٬ میراث شومی است که از جنگ وناهنجاری های چند دهه گذشته به نظام جدید رسیده است و اکنون بزرگترین چالش اجتماعی است که باید امارت اسلامی به آن بپردازد.
امارت اسلامی در چوکات امکانات خود برای فایق شدن به مشکلات٬ ناهنجاری ها وزشتی که کودکان این کشور با آن مواجه اند تعهد وبرنامه دارد مگر این مشکلات در حدی است که نظام جدید نمی تواند به٬ تنهایی به آن رسیدگی کند٬ در گام نخست این مردم افغانستان اند که باید با تحمل٬ وارد بحث همکاری با نظام جدید شوند٬ از کودکان با شیوه های مطلوب حمایت کنند٬ هر شهروند با مسئولیت پذیری در برابر خداوند منان و مردم حداقل امکانات را و لو برای یک کودک هم باشد٬ برای کودکان نیازمند در کشور برابر کنند.
جامعه جهانی هم نباید تنها با نشر اعلامیه وگزارش٬ کار کرد خود را در برابر کودکان افغان تمام شده بدانند٬ قسمکه دیده می شود٬ برخورد جامعه جهانی با مردم افغانستان منجمله کودکان در این کشور توام با تبعیض و سلیقه های سیاسی است٬ همین که ملیارد ها دالر از دارایی های افغانستان منجمد می شود٬ اثر مستقیم برمردم افغانستان منجمله کودکان در این کشور دارد٬ با شکل گیری یک بحران و یا یک مشکل٬ کمک ها با افغانستان قطع می شود٬ در حالی که کمک های بشری باید دور از قضاوت های سیاسی دنبال شود.
با وجود این همه٬ امید مردم از امارت اسلامی بیشتر است٬ با تغییرات سیاسی در هر جامعه یی٬ نظام ها میراث خوب و بد را به ارث می برند٬ برای امارت اسلامی از نظام های گذشته زشتی های زیادی به جا مانده است که باید امارت اسلامی به آن رسیدگی کند٬ یکی از این زشتی ها وضعیت ناگوار و ناهنجار کودکان در کشور است٬ که باید برای رفاه وآسودگی آنان بیشتر سرمایه گزاری شود٬ امارت اسلامی خوب درک کرده است که كودكان محراق اميد هـا و آرزو هـاى هر جامعه یی اند ودر خصوص آنان کوتاهی نخواهد شد. تحلیل سیاسی

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا