اخبارجامعه

خانواده های مالدار درپنجشیر کمک نقدی دریافت کردند

بازارک – 4 ثور – باختر
کمیته ناروی برای یک هزارو سه صد خانواده مالدار درولسوالی آبشار پنجشیر، کمک نقدی توزیع کرد.
مسوول ریاست زراعت، آبیاری ومالداری پنجشیر به آژانس باخترگفت که موسسه ناروی برای 1300 خانواده مالدار درولسوالی آبشار به هرخانواده پنجاه دالر توزیع کرد.
وی گفت که این خانواده ها پیش ازاین نیز دو صد کیلوگرام موادخوراکی حیوانی دریافت کرده بودند.
طبق یک خبردیگر؛ موسسه دبلیو اف پی دیروز برای یکهزار و پنجصد خانواده بی بضاعت درپنجشیرکمک نقدی توزیع کرد.
محمد عزیز محمدی، آمر مهاجرین وعودت کنندگان پنجشیرگفت که موسسه دبیلو اف پی برای 1500 خانواده بی بضاعت برای هرخانواده 3800 افغانی توزیع کرد. اکرم

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا