سیاست

سناتوران دیدگاه های شانرا پیرامون اوضاع جاری کشوربیان کردند

کابل ۲۴ میزان باختر
سناتوران درجلسه روزسه شنبۀ مشرانوجرگه به ریاست فضل هادی مسلم یار، دیدگاه های شانرا پیرامون اوضاع جاری کشوربیان نمودند.
به اساس معلومات دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه به آژانس باختر، درمباحث آزاد جلسه؛ سناتوران تاکید نمودند که ارگانهای امنیتی بخاطر تامین امنیت بهتر انتخابات قریب الوقوع، تدابیرمطمین رادرسراسرکشور اتخاذ نمایند ونیز از ملا امامان و علمای دینی  تقاضا نمودند که از منابرمساجد وتکایا ،واجدین شرایط رای دهی را جهت  رای دهی به کاندیدان مورد نظر شان ترغیب وتشویق نمایند.
دراین جلسه، سناتورولایت میدان وردک ازعدم توازن درثبت نام رایدهندگان درآن ولایت  ابرازنگرانی نموده، خاطر نشان نمود که ارگان های مسوول بخاطررفع این نقیصه راه های مناسبی را مانند ولایت غزنی جستجو کنند، تا نمایندگان اقوام ساکن اینولایت به طورعادلانه به ولسی جرگه راه یابند.
هکذا حمله اوباشانه با کارد وچاقو به جان احمد ولی هوتک قهرمان مبارزات آزاد کشور که  زخمی شدن وی مانع  شرکت هوتک در یک مسابقه رزمی در فدراسیون روسیه گردیده؛  شدیدا مورد نکوهش قرار گرفت و از ارگان های مسوول خواسته شد که هرچه عاجل عاملین این جنایت را شناسایی وبه پنجه قانون بسپارند ونیزدرتامین امنیت شهروندان به ویژه ورزشکاران کشور که پیام آوران صلح ودوستی اند؛ تدابیر لازم اتخاذ نمایند.
همینگونه، درجلسه پیرامون روند صلح ؛ وگفتگوی زلمی خلیلزاد با نمایندگان گروه طالبان، گفته شد که در جریان مذاکرات تقسیم اوقات خروج نیروهای خارجی طوری عیارگردد که گروه های تروریستی دست از کشتار وویرانگری بردارندونیروهای امنیتی ودفاعی توانایی کامل دفاع ازسرحدات وتامین امنیت را داشته باشند وافغانستان ازلحاظ اقتصادی به پای خویش استوارگردد.
همین ترتیب درجلسه ازسلسله حصارکشی های پاکستان درامتداد خط فرضی دیورند ابرازنگرانی گردیده، خاطر نشان شد که با اشتعال جنگ نیروهای سرحدی افغانستان و پاکستان درسپین بولدک ولایت کندهار مانع صدورمیوه های فصلی شده است که باید حکومت راه های بدیلی را در زمینه جستجو کند چون پاکستانی ها همواره درفصل صدورمیوه به بهانه های مختلف دروازه های بنادر را مسدود می کنند وجلو حصارکشی پاکستان ازمجاری دیپلوماتیک گرفته شود.
کذا درجلسه درمورد وضعیت امنیتی برخی ولایات، استخراج غیرقانونی معادن کشور در چندین ولایت ومساله عقد قرار داد معادن در خارج از کشور ، شهادت آمرامنیت ولایت سمنگان و رئیس فیض یکی ازفرماندهان پولیس محلی ولایت بغلان، افزایش جرایم جنایی درشهرکابل،رقابت ناسالم یکتعداد نامزدان ولسی جرگه علیه یکدیگر وبرخی موارد دیگرنیز ارایه گردید.
درختم مباحث آزاد ، رییس مشرانوجرگه گفت تمام جوانب باید ازیک صلح باعزت ودایمی درکشور حمایت نمایند وموضوعات چون خروج نیروهای خارجی بعد از آغاز مذاکرات وگفتگوهای صلح مطرح گردد و افزود اکنون که بهانه طالبان برای نشست روبرو باامریکا مرفوع شده است؛ بایداین گروه دست ازکشتار وجنگ های تحمیلی بردارند، درواقعیت مخالفان دولت خود عاملین حضور قوای خارجی در کشورمی باشند؛ چون زمانیکه قوای خارجی افغانستان را به تدریج ترک نمود؛ این مخالفین بودند که جنگها را تشدید بخشیدند وسبب حضور مجدد انان گردیدند.
فضل هادی مسلم یار انتخابات شفاف وعاری ازهر گونه تقلب را ازخواست همه اقشار ملت دانسته، خاطرنشان نمود که مردم باید بطور گسترده در رای دهی  این پروسه ملی شرکت نمایند.
رییس مجلس ضمن تأکید برنظارت ازپروسه انتخابات، گفت متأسفانه برخی کمیشنران کمیسیونهای انتخاباتی تجارب ناکافی دارند ودر بسا موارد پیرامون مسایل انتخاباتی اظهارات ضد ونقیضی ابرازمینمایند؛ اگر نامزدان  از لست حذف  ویاجریمه شوند در این مورد باید طبق قوانین نافذه اجراات شود؛ اما جبهه گیری های اخیر کمیسیون شکایات انتخاباتی به مثابه باجگیری ازکاندیدان تلقی می شود که نگرانی های را بین مردم ایجاد نمود.
فضل هادی مسلم یار درمورد حصارکشی پاکستان درامتداد خط فرضی دیورند، گفت این مجلس همواره چنین اعمالی را محکوم نموده ومی نماید وحکومت نباید درزمینه خاموشی اختیار نماید و پاکستان به اصول پذیرفته شده بین المللی تن دهد وازمزاحمت ها برای تجار افغان خود داری ورزد.
ایشان ضمن یاد آ وری از عیادت احمدولی هوتک قهرمان مبارزات آزادکشور ومحکوم نمودن حمله به جان ایشان ازمسؤلین امنیتی کابل خواست تا هرچه عاجل عاملین این جنایت را بازداشت نموده برای محاکمه علنی به مراجع عدلی وقضایی جهت محاکمه علنی بسپارند وامنیت جان ورزشکاران را تامین نماید .
مسلم یار در مورد نگرانی های موجود از استخراج خودسر معادن کشور از سوی زور مندان وعقد قرار داد های استخراج معادن در خارج کشور، گفت که مسوولین وزارت معادن در جلسه ی به این مجلس فرا خوانده خواهد شد تا به پرسش ها ونگرانی های اعضای مجلس پاسخ ومعلومات همه جانب ارائه دهند.  احمدی

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

دکمه بازگشت به بالا