سیاست

شورای عالی ستره محکمه روی موضوعات شامل آجندا رسیده گی کرد

کابل باختر 29 ثور
شورای عالی ستره محکمه امروز تحت ریاست قضاوتپوه عبدالرشید راشد سرپرست ستره محکمه تشکیل جلسه داده وروی موضوعات شامل اجنــداء رسیده گی به عمل آورد .
به اساس معلومات ریاست نشرات ستره محکمه به آژانس باختر، شورای عالی نخست گزارش های ریاست تفتیش قضایی و نظریات تدقیقی راجع به بررسی امور قضایی و اداری محاکم ابتدائیه واستیناف ولایات هرات و بغلان را مورد رسیده گی قرارداد و برای چهل تن از قضات و منسوبان اداری محاکم فوق باتوجه به تشخیص تخلفات و تخطی های قضایی و اداری شان درجریان ســالهای 1391و1392 ، در مــطابقت به مقرره طرز رسیده گی به تخلفات قضایی جزا های لازم تادیبی تجویز گردید .
همچنان یک نظر تفتیشی درقبال تخلفات یکتن از قضات محاکماتی تشخیص و با تصویب عزل وی هدایت داده شد تا مراتب به مقام عالی ریاست جمهوری پیشنهاد گردد.
شورا بعداً استهداات واصله ازمراجع قضایی وغیرقضایی را مورد غور قرار داده ، در برابر استهدائیه انستیتیوت امور قانونگذاری وزارت عدلیه راجع به نحوه اقساط جریمه نقدی یکتن از محکومان در روشنایی ماده 347 قانون اجراات جزایی تصریح کرد که درحالات استثنایی بنابر مطالبه محکوم علیه و موافقه څارنوال محکمه صادرکننده حکم صلاحیت اتخاذ تجویز مبنی بر تعیین مهلت ویا اقساط رادارد .
به همین ترتیب با توجه به استهدائیه ریاست محکمه استیناف ولایت غور درخصوص عدم تندهی یک طرف قضیه به تنفیذ حکم قطعی محکمه ، درپرتو صراحت ماده 14 قانون تشکیل و صلاحیت قوه قضائیه خاطر نشان شد که تمامی فیصله های قطعی و نهایی محاکم واجب التنفیذ بوده و هیچ مانعی حکم را از تطبیق باز نمی دارد .
همینطور در قبال استهدائیه ریاست محکمه استیناف ولایت ننگرهار مبنی بر مطالبه تاء جیل تطبیق حکم به دلیل تداوی ازجانب محکوم ، تصریح شدکه موارد مرتبط به تاجیل حکم به سبب مرض ویا کفالت بالمال درقوانین نافذه صراحت داشته ، مرجع مستهدی طبقاً اجراات نمایند .
کذا در باره استهدائیه ریاست محکمه استیناف ولایت بدخشان که معطوف به توجیه ماده 398 قانون اصول محاکمات مدنی و توضیح مصوبه شماره 266 مورخ 2ر3ر1391 شورای عالی ستره محکمه بود ، رهنمایی های لازم صورت گرفت .
برعلاوه درجلسه امروزی روی هفت مورد تقاضای تجدید نظرخواهی ، هژده درخواست تبدیلی محکمه در قضایای جزایی و مدنی و پاره ای از مسایل ذاتی قضات و ارتقای درجات کادر قضایی نیز غور و رسیده گی صورت گرفته و درهرمورد تصامیم مقتضی اتخاذ گردید .
طبق یک خبر دیگر :
به اثر سعی و تلاش منسوبین اداره مراقبت قضایی ستره محکمه ، به تاریخهای 23 و28 ثور دوتن از کمیشن کاران که ازنزد اقارب متهمین یک قضیه جزایی بنام محکمه مطالبه دوصد وسی هزارافغانی رشوه کرده بودند ، حین اخذ پول یکی پی دیگری بالفعل دستگیر گردیدند ، قضیه تحت بررسی مرجع ذیصلاح قراردارد .
خواهشمند است درنشر خبر فوق ازطریق رادیو تلویزیون ملی وسایر رسانه های خبری همکاری بعمل آورده ممنون سازند.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

Leave a Reply

Your email address will not be published.

دکمه بازگشت به بالا