اقتصاد

قالین دست ساخت زنان ننگرهاری به بازار های جهانی راه یافت

جلال آباد/ ۱۷ سرطان/ باختر
صنعت قالین بافی درمیان زنان در ننگرهار رونق بی پیشینه یی یافته است.
قرار گزارش ها قالین دست بافت زنان ننگرهاری درکنار بازار های داخل افغانستان و کشور های منطقه ، راه به اروپا و امریکا نیز باز کرده است.
دفتر والی ننگرهار به همکاری اتاق تجارت وسرمایه گذاری افغانستان و شماری از تجار فراورده های این زنان قالین باف را به بازار های اروپا و امریکا صادر کرده است.
این کارگاه ها درچارچوب برنامه تقویت اقتصاد زنان روستایی راه اندازی شده است.
بیشتر این زنان قالین بافی را درکارگاه های راه اندازی شده توسط ریاست بازسازی و انکشاف دهات ننگرهار فرا گرفته اند.
به اساس آمار ارائه شده ، درحال حاضر بیش از دوهزارو پنج صد تن که بیشتر شان را زنان تشکیل می دهند در ننگرهار مشغول قالین بافی اند.
تنها در ولسوالی بهسود یک صد زن و سی و هشت مرد مشغول قالین بافی اند.
عطاالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار به آژانس باخترگفت که این زنان و مردان دریک ماه توانایی بافت تا یک صدو پنجاه مترقالین را با وسایل ابتدایی و دست داشته شان دارند.
زرمینه  شوهر دست فروشش را در یک حمله  هراس افگنانه ازدست داده است.
اومی گوید درکارگاه های ریاست بازسازی وانکشاف دهات ننگرهار شیوه های نوین قالین بافی را آموزش دیده است و اکنون به تنهایی قالین می بافد.
زرمینه ازاین که قالین هایش دربازار های داخلی و خارجی به فروش می رسد خوشحال است.
اوگفت« تجارقالین های ما را به پیسه خوب می خرد و به بازار های افغانستان و جهان می فروشد.»
با این حال نبود مواد قالین بافی در داخل کشور هنوز از دغدغه های این قالین بافان است.
پلوشه زن دیگر که نان آور شوهر معیوب و چهار فرزندش است می گوید که مواد خام برای بافت قالین ازپاکستان وارد می شود.
اوگفت« با افزایش کشیدگی میان افغانستان و پاکستان و گسترش ویروس کرونا واردات مواد خام قالین ازپاکستان به کشور مشکل شده است و این مواد بسیار قیمت شده است.»
او از دولت خواست درکنار زمینه سازی برای تولید مواد خام قالین در داخل کشور، توانایی های پروسس قالین و بازاریابی به آن در بازار های جهانی را افزایش دهد.
زنان ننگرهاری خوش اقبال ترین قالین بافان در افغانستان اند که برای فراورده های شان در بازار ها جای پایی پیدا شده است. درحال حاضر کمبود بازار های ثابت و مناسب برای فراورده های قالین افغانستان ازدغدغه های کلان صنعت قالین درکشور است.
هنوز هم بخش اعظمی از قالین های افغانستان به پاکستان قاچاق می شودو در آنجا بنام قالین پاکستانی به بازار های جهان صادر می شود.ختم/ابوی

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

Leave a Reply

Your email address will not be published.

دکمه بازگشت به بالا