فرهنگ

كودك نويسنده تقديرشد

كوچكترين نویسندهء كشور ازسوی ریاست اطلاعات وفرهنگ ولايت هرات مورد تقدیروتشویق قرارگرفت.

آرمان عطایی کودک خوردسالی است که توانسته است درمدت کوتاه دو اثرنوشتاری رابه رشته تحریردرآورد.

کتاب های ماجرای مادرفداکار وخانواده کوچک ازآثارنوشتاری این کودک بااستعداد میباشد.

آرمان عطایی که درحال حاضردرصنف سوم ابتدایی درس میخواند ؛آرزودارد تاروزی اوهم نویسنده ای صاحب نام شود.

آریارووفیان ریئس  اطلاعات وفرهنگ که تقدیرنامه ای را بخاطر تشویق آرمان عطایی به این کودک  مستعد اهدانمود ؛توجه به تقویت وپرورش استعدادهای کودکان بخصوص نوجوانانی که پابه عرصه هنر؛ فرهنگ وادبیات می گذارندرا؛ یکی ازاساسی ترین اولویت های کاری ریاست اطلاعات وفرهنگ است.

درحالی ازین نویسنده خوردسال  تقدیرمیشود که هفته گذشته جشنواره ای ازسوی ریاست اطلاعات فرهنگ هرات بخاطرحمایت ازکودکان بی سرپرست درشهرهرات راه اندازی شده بود.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

Leave a Reply

Your email address will not be published.

دکمه بازگشت به بالا