سیاست

محمد اشرف غنی : زبان همدیگر پذیری را دراثر فشار ها ترک نکنید

کابل باختر 19 اسد
محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان درصحبت با جوانان گفت : زبان همدیگر پذیری را دراثر فشار ها ترک نکنید.
مبصر آژانس باختر می نگارد:  این دگر قابل انکارنیست که  کلید پیروزی در برابرچالش ها وبحران موجود درهمدیگر پذیری است واین هم مسلمأ آشکار است  که تفرقه  وعدم احترام به اقشار و طبقات مختلف جامعه  مصیبت بار است  وتکرار سیاست های  نادرست ودنباله روی از آن  جز گسترش نفاق وفرصت سازی  برای تحقق اهداف بیگانه گان  چیزی درپی ندارد.
به همین دلیل است که رئیس جمهور پیوسته از جوانان وافراد جامعه  می خواهد که همدیگرپذیر باشند ودرهرکجا یی که قرار دارند منافع ملی کشور را بالاتر از منافع سمتی ، گروهی، قومی ، حزبی و… بدانندوعمل کنند .
دوری جوانان از امراض مزمن واگرایی ودوری ازهمدگر نا پذیری مستلزم دقت است درجامعه ای که اربابان قدرت وتفگ، دولت را وسیله فخر فروشی وزورگویی تعبیر کنند وآن را میراث خود بدانند، جوانانی که تازه درکار زار سیاست ومبارزه وساخت وساز قرار می گیرند، پا جای پایی  کدام شخصیت سیاسی درکشور بگذارند، این موضوع ازجوانان می خواهد  که با فراست بی اندیشند ، فکر  کنند وجز منافع ملت ومردم  به چیزی دیگر فکر نکنند، جوانان  بدانند که توانایی آن را دارند که از حلقه تنیده شده توسط ایادی دشمن  به خاطر  پارچه ، پارچه سازی این ملت فرزانه وهوشمند عبور کنند وبه آنانی  که درپی ازهمپاشی این ملت اند درعمل ثابت سازند که متانت، حوصله وپشت کاربه فرهنگ زورگویی پایان میدهند ودولت وقدرت را وسیله جز خدمت به مردم نمی دانند .
به هر صورت رئیس جمهورسعی دارد بنای نظامی را در افغانستان بگذارد که فارغ از دغدغه  های  سیاسی ، قومی ، حزبی وگروهی ،هر مسوول  آن به مردم  ووطن فکر کند.
تحقق این ایده ها  درجامعۀ بحران زده افغانستان  کاری است  که بیشتر به زمان نیاز  دارد وحمایت مردم .

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

Leave a Reply

Your email address will not be published.

دکمه بازگشت به بالا