امنیت

مرکز تربیوی قطعه ضد حالات بحرانی افتتاح شد

کابل/3/حوت/باختر
مرکز تربیوی قطعه ضد حالات بحرانی ریاست عمومی قطعات خاص از سوی محمد عمرداوود زی وزیر امور داخله کشور و وزیر امورخارجه کشور ناروی افتتاح گردید.
به اساس معلومات دفتر مطبوعاتی وزارت داخله به آژانس باختر، وزیر امورداخله کشوردرحالیکه وزیرامورخارجه کشورناروی نیزحاضربود حین دیدار ازقطعه ضد حالات بحرانی ریاست عمومی قطعات خاص،  نخست ازتمرینات مسلکی ونظامی منسوبین آن قطعه  دیدن نموده ، توانایی وظرفیت های موجود درین قطعه را عالی ارزیابی نمودند.
درین دیداروزیرامورداخله حین بازدید ازتمرینات منسوبین قطعه حالات ضد بحرانی گفت: من چنین عملیات را هیچ وقت ندیده بودم ، این نشان میدهد که مردم ناروی وحکومت ناروی درتربیت وتجهیزشما به ما کمک خوب وبجا کرده اند. طوریکه دیدم عملیاتی را اجرا نمودید ، ازهیچ کشورکم نیست. فخر ما و آینده کشور هستید. به شما مبارک میگویم ، امروز در دفاع کشورتان همینطورکه نشان دادید درعمل هم نشان داده اید و انشاالله چنین نیرومند هستید.
  سپس مرکزتربیوی قطعه حالات ضد بحرانی ریاست عمومی قطعات خاص که به کمک مالی کشورناروی اعمار گردیده، از سوی وزیر امورداخله  کشور و وزیرامورخارجه کشورناروی افتتاح گردید.
درمراسم افتتاحیه این مرکزتربیوی، وزیرامورداخله ازکمک وهمکاری دولت ومردم کشورناروی درجهت تجهیزوآموزش پولیس ملی به ویژه منسوبین قطعات خاص وزارت امورداخله ، اظهارسپاس نموده گفت که کشورناروی درراستای بلند بردن توانایی وظرفیت کاری منسوبین قطعات خاص در12سال گذشته کمک وهمکاری قابل ملاحظه ی نموده است.
زیرامورداخله ضمن قدردانی ازکمک های انجام شده ازسوی کشورناروی خواهان کمک و همکاری بیشترآن کشوربعدازسال 2014 گردید.
وزیرامورداخله گفت که این قطعه برای تامین امنیت انتخابات ودورساختن تهدیدات جدی ناشی از فعالیت گروهای تروریستی نقش کلیدی خواهند داشت.
درهمین حال وزیرامورخارجه کشورناروی ازآمادگی وظرفیت بلند قطعات خاص وزارت امورداخله اظهارخرسندی نموده گفت که کشورناروی درکنارجامعه جهانی به کمک وهمکاری های خود درجهت تجهیزوآموزش نیروهای پولیس ملی، به ویژه منسوبین قطعات خاص وزارت امورداخله بعداز سال 2014 نیزادامه خواهد داد.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

Leave a Reply

Your email address will not be published.

دکمه بازگشت به بالا