فرهنگ

مصلی های تاریخی هرات بازسازی می شوند

شهرهرات 24 ثورباختر
همزمان با سفرهئیت یونسکوبه ولایت هرات سروی مقدماتی بازسازی مجموعه مصلی آغازشد.
هیئت متخصصین وباستان شناسان برجسته یونسکوبرعلاوه دیداربامحمد آصف رحیمی والی هرات به همراه مسولان فرهنگی این ولایت ازبرخی بناهای تاریخی وساحات باستانی نیزبازدید نموده است.
این هیئت دردیدارباوالی هرات ازآغازطرح بازسازی ومرمت  مجموعه مصلی تا اواخرماه جون سال روان خبرداد وتاکیدنمود که اجرای این طرح سبب تحکیم منارپنجم میشود.
والی هرات نیزازسفرهیئت یونسکواستقبال نمود واطمینان داد که کارگزاران اداره محلی به شمول مسولان فرهنگی آماده هرگونه همکاری بخاطرتطبیق این برنامه میباشند.
آقای رحیمی علاقه مندی مردم هرات به حفظ ونگهداری بناهای تاریخی را ستودنی توصیف نمود وازمشارکت فعال تجارملی ومردم بخاطربازسازی وترمیم بخش هایی ازمسجدجامع بزرگ شهرهرات قدردانی کرد.
مدیر یونسکو درافغانستان وآقای جوکه کارشناس بین المللی آبدات تاریخی درین دیدارهدف سفرشان را سروی پروژه بازسازی مصلی هرات و منارپنجم اعلام کردند.
آنان میگویند تاآخرماه جون کارترمیم وبازسازی دیواراحاطه مجموعه مصلی  وترمیم منارپنجم آغازمیشود.
مدیر یونسکوگفت:  همزمان تحقیقات روی گنبد گوهرشاد وچگونگی ترمیم آن ،به هدف ترتیب ماسترپلان جریان خواهد یافت.
عبدالاحد عباسی رییس ابدات تاریخی وزارت اطلاعات وفرهنگ نیزازهمکاری اداره محلی درین راستاتقدیرنمود.
این درحالیست که هیات یادشده قبل ازظهرامروزازمجموعه مصلی ولایت هرات نیزبازدید نمود.
آریارئوفیان رییس اطلاعات وفرهنگ میگوید: مراحل ابتدایی این طرح که شامل مطالعه واسناد سازی بخاطرآغاز کارهای عملی میباشد، چندی قبل آغازوتکمیل شد.
آقای رئوفیان آماده گی ریاست اطلاعات وفرهنگ رابخاطرتطبیق طرح بازسازی مجموعه مصلی اعلام کرد وگفت:  درین طرح قراراست برعلاوه بازسازی گنبد گوهرشاد بیگم، بخش های آسیب دیده مجموعه مصلی ترمیم و دیوار احاطه آن نیز احداث گردد.
مسولان فرهنگی امیدوارند تا  با تکمیل این طرح ، شهرهرات شامل فهرست میراث های جهانی گردد.
گفته میشود هزینه بازسازی مجموعه مصلی ولایت هرات ازسوی سازمان میراث های جهانی ملل متحد  نظر به تقاضأی وزارت اطلاعات وفرهنگ تمویل می نماید.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

دکمه بازگشت به بالا