سیاست

برخی جلسات کمیسیون های ولسی جرگه دایر شد

برخی از کمیسیونهای ولسی جرگه روی مسایل مختلف به بحث پرداختند.

در جلسۀ کمیسیون امور تقنین به ریاست قاضی نذیر احمد حنفی، روی ضمیمۀ قطعیه سال 1389 بحث صورت گرفت و اعضای کمیسیون، دیدگاه ها و نظریات شان را در زمینه، مطرح نمودند.

در جلسۀ کمیسیون صحت وتربیت بدنی به ریاست داکتر نقیب الله فایق، نخست روی قطعیۀ سال 1389 بحث شد و نظریات اعضای کمیسیون در این مورد، جمع بندی گردید.

سپس، پیرامون گزارش کاری معینیت جوانان وزارت اطلاعات وفرهنگ بحث صورت گرفت. اعضای کمیسیون، با آنکه تلاش های آن معینیت را ستودند؛ اما کار های انجام شدۀ آن را ناکافی دانستند.

درجلسۀ كميسيون مالي وبودجه به رياست اميرخان يار، روي نواقص وكاستی های قطعيۀ سال 1389 بحث شد و اعضای کمیسیون در مورد مصرف نادرست بودجۀ برخی وزارتخانه ها، ابراز نگراني کردند.

درجلسه، تصميم گرفته شد تا مسؤلين وزارتخانه های ذیربط، جهت توضيحات بيشتر در مورد عدم مصرف بودجۀ شان، به کمیسیون حضور یابند.

همچنین درجلسه، فيصله گرديد تا رئیسان عوايد و خزائين وزارت ماليه و دوتن از متخصصين رياست كنترول وتفتيش به منظور توضيحات بيشتر پيرامون موضوع يادشده، درجلسۀ بعدی كميسيون اشتراک کنند.

جلسۀ کمیسیون سمع شکایات به ریاست عبیدالله بارکزی برگزار شد و پیرامون حساب قطعیۀ سال 1389 بحث وتبادل نظر صورت گرفت.

اعضای کمیسیون، یک سلسله ابهامات را در آن مشخص نموده، تصمیم گرفتند که در جلسۀ بعدی، روی آن صحبت های تخنیکی صورت گیرد.

دربخش دیگر جلسه، عریضۀ امان الله هوتکی رئیس شورای ولایتی واهالی ولایت ارزگان در رابطه به موضوع آن ولایت، به بررسی گرفته شد.

آنان، مدعی شده اند که ولایت ارزگان یکی از ولایات دور افتاده بوده که مردم محل با تشریک مساعی ارگانهای دولتی امنیت مناطق شان را تأمین کرده اند ونباید ازجملۀ ولایات نا امن محسوب گردد.

رئیس شورای ولایتی ومردم آن ولایت، ازکمیسیون تقاضا نمودند که در مورد احداث سرک ها، توسعۀ شبکۀ برق و ازدیاد تشکیل پولیس ملی توجه نهاد های مسئول را جلب نماید.

آنان شکایت داشتند که با وصف هدایت رئیس جمهور در جلسۀ شورای وزیران، هیج گونه توجهی در موارد یاد شده، صورت نگرفته است.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

Leave a Reply

Your email address will not be published.

دکمه بازگشت به بالا