راتب نبی زاده
مسوول سایت خبری آژانس باختر

شماره تماس: 93700202232+
ایمیل ادرس: info@bakhtarnews.af و rateb.nabizada@gmail.com
آژانس اطلاعاتی باختر وزارت اطلاعات و فرهنگ
کابل افغانستان

شکیب رحمتی
آمر تکنالوجی معلوماتی

شماره تماس: +93778199759
ایمیل ادرس: shakeeb@bakhtarnews.af و shakeeb.rahmati@yahoo.com
آژانس اطلاعاتی باختر وزارت اطلاعات و فرهنگ
کابل افغانستان

براى تماس با تيم کارى از طريق ايميل آدرس از فورم ذيل کار بگيريد:

    Enter a brief message

    Enter your full name

    Enter a valid email

    the topic of your message

    دکمه بازگشت به بالا