سیاست

ستره محکمه ، طرح جدید قانون تشکیل و صلاحیت قوه قضایی کشور را تائید کرد

کابل 11اسد باختر
درجلسه فوق العاده شورای عالی ستره محکمه که امروز تحت ریاست قانونپوه سید یوسف حلیم رئیس ستره محکمه برگزار گردید ، طرح جدید قانون تشکیل و صلاحیت قوه قضایی تائید کرد.
به اساس معلومات ریاست نشرات ستره محکمه به آژانس باختر،ستره محکمه جمهوری اسلامی افغانستان با آغاز روند اصلاحات و بازنگری ساختار قوه قضائیه ، قانون نافذ تشکیل و صلا حیت قوه قضائیه رادرراستای تنظیم ساختار های جدید و تشخیص حد ود و صلاحیت های قضایی و  رسیدن به اهداف متوقعه پاسخگو ندانسته و حین منظوری تشکیل اصلاحیی قوه قضائیه درسال 1395 ،  برخی ازمواد آن را بر اساس فرمان جلالتماب رئیس جمهورکشور به حالت تعلیق در آورده شد.
سپس به منظور حل بنیادی نیازمندیهای تقنینی قوه قضائیه  ، ششماه قبل کار مقدماتی بخاطر تدوین طرح جدید قانون تشکیل و صلاحیت قوه قضائیه دراولویت قرارگرفت و پس از مطالعات لازم تدقیقی و مسلکی و کسب نظریات  محاکم استیناف ولایت ها ، مستشاران قضایی واهل خبره ، موضوع در روشنایی احکام قانون نافذ توسط کمیته ای به اشتراک برخی از اعضای شورای عالی ستره محکمه تحت غورمزید قرارگرفته و درنتیجه یک طرح جامع متناسب به مقتضیات ونیازمندیهای موجود ارائه گردید که متعاقباً درجلسات متعدد فوق العاده شورای عالی ستره محکمه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت  و درنهایت پس از ورود اصــلاحات و تعدیلات لازمه درجلـــسه فوق العاده  درهفت فصل وهشتاد ونه ماده به تایید رسید .
گفتنی است که موجودیت برخی ازاحکام شکلی و غیرضروری وتکراری موجب تورم قانون نافذ گردیده بود که طرح فعلی قانون تشکیل و صلاحیت قوه قضائیه عاری ازین مشکلات بوده و معرف نظام تشکیلاتی ، مبین حدود وصلا حیت های قانونی ستره محکمه و محاکم تحت اثر و منسجم کننده امور قضایی و اداری در مطابقت به احکام قانون اساسی افغانستان میباشد .
شورای عالی به آمریت عمومی اداری قوه قضائیه وظیفه سپرد تا در طی مراحل این طرح از طریق مراجع قانونگذار اقدام نماید.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

دکمه بازگشت به بالا