تبصره و مرور بر مطبوعات

نگاهی به نشرات برخی ازروزنامه های چاپی حکومتی درپایتخت

کابل 28 دلو باختر
شمارمحدود از روزنامه های چاپی غیرحکومتی درپایتخت که به دسترس قرارگرفته اند ، درشماره های امروزی به بحث روی مسایل مختلف سیاسی و نظامی درکشورپرداخته اند و نیز اخبارو گزارش های را درباره رویداد های جاری منطقه و جهان نشرکرده اند.
گزارشگرآژانس باختربا توجه به عنوان های درشت آنان گزارش آماده کرده است که می خوانیم .
روزنامه ویسا ، دربرگ نخست عنوان کرده است که حکومت افغانستان درپیوند به سفرنمایند گان طالبان به پاکستان به سازمان ملل متحد شکایت کند.
این روزنامه همچنان درصفحه اول ازقول حامدکرزی عنوان کرده است که رقابت های منطقه یی روند صلح افغانستان را تخریب می کند . به نوشته این روزنامه حامد کرزی رییس جمهورپیشین اظهارداشت که رقابت های منطقه یی درحال تخریب روند صلح افغانستان است و کشورهای حاشیه خلیج نیزبرای افرایش نفوذ درافغانستان پس ازخروج احتمالی امریکا تلاش می کنند .
حامدکرزی همچنان ازبرگزاری نشست طالبان و امریکادرپاکستان ابرازنگرانی کردواظهارداشت این دیدارخطرگرفتارشدن افغانستان در رقابت های منطقه یی را افزایش می دهد.
روزنامه ویسا: ادامه این مطلب را درصفحه پنجم نوشته نوشته کرده است اما درصفحه اول ازقول سرمنشی ناتو آورده است سرمنشی عمومی سازمان ناتو درآستانه برگزاری دورپنجم مذاکرات امریکا با طالبان اعلام کرد که حضوردولت افغانستان در مذاکرات صلح و برقراری آتش بس باید بخش های انکارناپذیری ازهرگونه مذاکرات احتمالی با طالبان باشد.
به نوشته ویسا : دولت افغانستان از روند مذاکرات صلح امریکا با طالبان کنارگذاشته شده است وباردیگرگمانه زنی ها درباره معامله احتمالی امریکا با طالبان افزایش یافته است .
قراراست که تیم مذاکره کننده امریکا با اعضای دفترسیاسی طالبان فردا دراسلام آباد دیدارداشته باشند .
ویسا : ادامه مطلب را درصفحه پنجم نوشته کرده است اما درصفحه اول ازقول جمعیت هلال احمرافغانی عنوان کرده است : دریک سال گذشته 120 جسد را میان حکومت و طالبان مبادله کردیم .
روزنامه ویسا همچنان درصفحه اول ازقول حکومت فدرال درآلمان آورده است که درمورد افغانستان برای برگزاری کنفرانس بن دوم آماد گی گرفته شود.
این روزنامه همچنان در صحفه اول ازقول وزارت صحت عامه آورده است که 85 فیصد مرد درکشور تحت پوشش خدمات صحی قراردارند .
روزنامه ویسا درصفحه های دیگردنبال مطالب بیشترشده است .
اما روزنامه افغانستان ما: برگ نخست را با مطلب زیرعنوان، دکترفایض بنیانگذار نظام نوین تحصیلی در افغانستان آغازکرده است و درپیوند به عنوان ویژه نامه نشرکرده است . اما درصفحه دوم از قول لوی څارنوالی خبرداده است که روند بازجویی ازاعضای پیشین کمیسیون های انتخاباتی آغازشده است .
به نوشته این روزنامه : لوی څارنوالی کشور روند بازجویی ازاعضای پیشین کمیسیون های انتخاباتی از پیوند به سو استفاده ازصلاحیت های وظیفه یی آغازکرده است .
روزنامه موضوع را دنبال کرده است و درهمین صفحه خبرداده است که پولیس سه و نیم کیلیو مواد مخدر را که درفلترهای سگرت جاسازی شده بود درمیدان هوایی کابل کشف کرد .
روزنامه افغانستان ما درصفحه اخیرشماره امروزی زیرعنوان افغانستان به عقب برنمی گردد نوشته کرده است .
استاد دانش درمراسم یادبود از26 دلو سالروز خروج ارتش سرخ ازکشورجمعه 26 دلو در ارگ ریاست جمهوری سخنرانی جامعی داشت صلح با طالبان درماه های اخیریکی از بحث های مهم درافغانستان بوده که کشورهای همکاری با کشورهای منطقه وهمسایگان مانیزبحث صلح افغانستان شدید درگیرکرده است .
به نوشته این روزنامه : تاکنون راه های متعددی برای رسیدن به صلح معرفی شده و نسخه های مختلف از سوی جوانب مختلف ارائه شده اند . حکومت موقت یکی ازنسخه های است که هرازگاهی درمحافل سیاسی از آن کشوریاد می شود.
روزنامه موضوع را دنبال کرده است درهمین صفحه مطلب را زیرعنوان 30 سالگی خروج نیروهای شوری ازافغانستان نشرکرده است .
روزنامه افغانستان ما : درصفحه های دیگردنبا ل مطالب بیشترشده است .
به همین ترتیب روزنامه های هشت صبح حامد کرزی کارو آرمان ملی درشماره های امروزی یا به نشرمطالب مشابه پرداخته است و یا دنبال سایرمطالب شده است . نالان

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

Leave a Reply

Your email address will not be published.

دکمه بازگشت به بالا